História

ŠKOLA DIZAJNU

Súkromnú strednú umeleckú školu dizajnu založil v roku 1998 akademický maliar Bohumil Bača. Od svojho vzniku vychovala desiatky tvorivých absolventov, ktorí pokračovali vo vysokoškolskom štúdiu, alebo sa mimoriadne úspešne etablovali vo svojej profesii.

Škola poskytuje od svojho vzniku úplné stredné odborné vzdelanie vo vzdelávacom programe štvorročného maturitného štúdia odboru DIZAJN, s odbornými zameraniami:

8296 M grafický dizajn
8298 M odevný dizajn
8221 M 05 – dizajn - priemyselný dizajn
8297 M fotografický dizajn

Štvorročné denné štúdium je určené pre absolventov základných škôl. Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie, ukončuje sa maturitnou skúškou.

V roku 2010 začala Škola dizajnu ako prvá na Slovensku zabezpečovať aj vyššie odborné štúdium, ktoré sa ukončuje absolventskou skúškou s právom absolventa používať titul DiS. - Diplomovaný špecialista v odboroch:

8275Q – interiérový dizajn
8291Q – odevný a textilný dizajn
8263Q – fotografia
8258Q – filmová a mediálna tvorba
8259Q – animovaná tvorba
8257Q – manažment umenia a dizajnu
8293Q – grafika vizuálnych komunikácií

Trojročné vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s úplným stredným všeobecným vzdelaním, alebo s úplným stredným odborným vzdelaním. Štúdium poskytuje vyššie odborné vzdelanie. Ukončuje sa absolventskou skúškou s právom používať titul DiS (Diplomovaný špecialista). Obsahové zameranie školského vzdelávacieho programu v jednotlivých odboroch je orientované na odborné vzdelávanie a praktickú prípravu a je na úrovni terciárneho vzdelania - ISCED 5B (Medzinárodná štandarda klasifikácie UNESCO).