Koncepcia

Vízia a koncepcia, technologické vybavenie školy

Škola dizajnu je charakteristická dôsledným zameraním na spojenie umenia a remesla - syntézy umenia a komunikačných technológií, teórie a praxe. Cieľom a poslaním školy je rozvoj vedomostí študentov v celej šírke vizuálnej kultúry a schopnosti pracovať s vizuálnym jazykom tak, aby sa produkty, ktoré vytvoria, stali realizáciou IDEY vo FORME a FUNKCII.Unikátne študijné zamerania a odbory, ako aj fakt, že vyššie odborné štúdium v oblasti dizajnu, filmovej a televíznej tvorby a manažmentu umenia poskytuje ako jediná škola na Slovensku znamenajú, že Škola dizajnu v Bratislave je ojedinelou v šírke vzdelávacej ponuky i kontinuálnosti nadväzujúceho štúdia. Od ukončenia základnej školy vo veku 15 rokov až až po vstup do praktického života tak študenti získajú ucelené a kvalitné vzdelanie, potrebné pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce.IDEA

Predpokladom úspešného zvládnutia práce študentov ako budúcich dizajnérov je viesť ich k akceptovaniu širšieho kontextu navrhovaných produktov cez učenie o teoretickom a historickom kontexte v umení a dizajne, schopnosť kriticky analyzovať problémy, formulovať jasné idey a motívy predkladanej koncepcie. V žiadnom koncepte by nemala chýbať hravosť, vtip, prekvapenie a najmä otvorenosť myslenia. Budúci dizajnér musí hľadať nové informácie, inšpirovať sa novými pohľadmi na vec a novými prístupmi; dobrý dizajnér totiž odmieta stereotypy a tradičné riešenia.FORMA

Študenti sa učia schopnosti vnímania tvarov, farieb, kompozície, rytmu na ploche aj v priestore, poznávať materiály, tradičné i netradičné, experimentovať s nimi a esteticky ich pritom zhodnotiť. Škola dizajnu rozširovaním svojej materiálno-technickej vybavenosti umožňuje svojim študentom poznávať a aplikovať nové technológie. Iba po ich zvládnutí práca dizajnéra môže byť odkrytím či poukázaním kapacity a schopnosti jeho kreativity.FUNKCIA

Dôraz vo výučbe sa kladie v realizácii individuálnej vízie s uvedomením si syntézy rôznych faktorov, ktoré vplývajú na dizajn. Poznávanie oblasti vizuálnej kultúry ako miesta, kde na jednej strane dochádza k prelínaniu ekonomických a marketingových vzťahov, ktoré ovplyvňujú možnosť realizácie idey vo výrobe a na druhej strane k prelínaniu sociálnych a estetických významov, je nevyhnutne dôležité pre prípravu profesie dizajnéra.Škola dizajnu disponuje najmodernejším technologickým vybavením, umožňujúcim študentom získať vynikajúce praktické vedomosti a špičkové zručnosti, ktoré sú potrebné pre ich vstup do praxe. Praktická časť študijných programov umožňuje študentom prácu s technológia tak, aby do praxe vstupovali kvalitne pripravení.V odbornej a praktickej časti štúdia používame technologické vybavenie:Grafické a video programy 2d:

- ADOBE CS5 master collection

- Photoshop CS5

- Illustrator CS5

- InDesign CS5

- Flash Professional CS5

- After Effects CS5

- Premiere Pro CS5Modelovacie a animovacie programy 3d

- Rhinoceros

- Brazil renderovací plug in

- Autodesk Maya 2011Tvorba html

- PsPadNavrhovanie odevných strihov

- Pattern makerCNC pracovisko

- 2D rezanie polystyrénu pomocou softvéru Cut 2D

- 3D obrábanie pomocou softvéru Cut 3DŠtudenti pracujú v modelovniach, kresliarňach, pracoviskách vybavených počítačovou technikou, dielňach a ateliéroch. Všetky pracoviská vrátane učební všeobecnovzdelávacích a teoretických predmetov sú sústredené v renovovanej budove a areáli školy. V mieste školy je aj internát a široká infraštruktúra (obchody, kiná, stravovacie zariadenia).