Koncepcia

Koncepcia vzdelávania na Škole dizajnu


KVALITNÉ A KOMPLEXNÉ VZDELANIE PRE PRAX

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu (SSUŠD) sa zameriava na dôsledné prepájanie umenia a remesla, na syntézu výtvarných zručností a práce s technológiami a na spojenie teórie a praxe v oblasti dizajnu.

Cieľom a poslaním školy je rozvoj vedomostí a zručností študentov v celej šírke vizuálnej kultúry a kultivácia ich schopnosti pracovať s vizuálnym jazykom tak, aby sa produkty, ktoré vytvoria, stali realizáciou idey vo forme a funkcii. Okrem odborov maturitného štúdia poskytuje SSUŠD aj možnosť vyššieho odborného štúdia, po absolvovaní ktorého je absolventom udelený titul DiS. - diplomovaný špecialista. Šírkou vzdelávacej ponuky a kontinuálnosťou nadväzujúceho štúdia je bratislavská Škola dizajnu na Slovensku výnimočná.

Po ukončení štúdia na základnej škole môžu študenti na SSUŠD získať na jednom mieste ucelené a kvalitné vzdelanie, ktoré ich pripraví na okamžitý vstup do praktického života, štúdium na vysokej škole, alebo úspešné uplatnenie sa na trhu práce.


KONCEPCIA DIZAJNU AKO IDEY VO
FORME A FUNKCII

IDEA

Predpokladom úspechu našich študentov, budúcich dizajnérov, je naučiť ich uvažovať v širšom kontexte vizuálnej kultúry, teórie a dejín umenia a dizajnérskej praxe. Dôraz kladieme na rozvoj kritického a kreatívneho myslenia a schopnosti analyzovať problémy a formulovať jasné idey dizajnérskych koncepcií. Podporujeme hravosť, vtip, schopnosť žiakov a žiačok ponúkať prekvapivé riešenia a nekonvenčné nápady. Budúcich dizajnérov a dizajnérky učíme pracovať s informáciami, inšpirujeme ich novými pohľadmi na bežné veci, dávame im možnosť experimentovať. Učíme ich, že dobrí dizajnéri poznajú a využívajú aj osvedčené postupy, odmietajú však stereotypy, prinášajú nové idey a ponúkajú inovatívne riešenia.

FORMA

Našich študentov a študentky učíme citlivo vnímať tvary, farby, kompozície a rytmy plôch aj priestoru, pracovať s tradičnými i netradičnými materiálmi, overovať a funkčne využívať experimentálne metódy práce a esteticky zhodnocovať všetky formy, v ktorých sa zhmotňujú ich idey. Škola dizajnu umožňuje študentom vďaka svojmu materiálno-technickému vybaveniu a pedagógom, odborníkom a profesionálom z praxe, spoznávať a aplikovať pri tvorbe dizajnu nové technológie. Osvojením si práce s nimi získavajú naši absolventi schopnosť odkrývať a v praxi preukazovať svoj potenciál a kreativitu.

FUNKCIA

Škola dizajnu kladie vo výučbe dôraz na uvedomenie si a poctivú reflexiu rôznych kontextov a faktorov, ktoré vplývajú na tvorbu dizajnu. Študentov a študentky učíme vnímať oblasť vizuálnej kultúry ako miesto, kde dochádza k prelínaniu technologických, ekonomických, marketingových, estetických, sociálnych a iných aspektov, ktoré ovplyvňujú funkčné určenie a podobu rôznych foriem dizajnu. Rozvíjame schopnosť študentov navrhovať a realizovať funkčné riešenia akýchkoľvek zadaní.