Školský poriadok

2018/2019

Vnútorný školský poriadok je dokumentom, ktorý upravuje podľa platných školských predpisov práva a povinnosti žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov Súkromnej strednej umeleckej školy v Bratislave. Je zostavený v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Metodickým pokynom č. 21/2011-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a Vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov.

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu (Škola dizajnu) je výberovou strednou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami zakotvenými v školskom poriadku.

V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj pedagógmi.

↓ŠKOLSKÝ PORIADOK NA STIAHNUTIE↓

SKOLSKY_PORIADOK_2018.2019.pdf
.
.