Školský poriadok

ŠKOLSKÝ PORIADOK

ŠKOLSKÝ PORIADOK PREAMBULA

Školský poriadok je dokumentom, ktorý upravuje podľa platných školských predpisov práva a povinnosti žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov Súkromnej strednej umeleckej školy v Bratislave. Je zostavený v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a Vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov. Súkromná stredná umelecká škola dizajnu (Škola dizajnu) je výberovou strednou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa pravidlami zakotvenými v školskom poriadku. V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a bol tiež časom príjemne stráveným žiakmi aj pedagógmi.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 1 Organizácia vyučovacieho dňa

Čl. 2 Práva a povinnosti žiaka

ZÁSADY SPRÁVANIA ŽIAKOV

Čl. 3 Oslovenia a pozdravy

Čl. 4 Dochádzka žiakov do školy

Čl. 5 Príchod žiakov do školy

Čl. 6 Správanie žiakov na vyučovaní

Čl. 7 Správanie žiakov cez prestávky

Čl. 8 Správanie žiakov po vyučovaní

Čl. 9 Správanie žiakov mimo školy

Čl. 10 Náplň práce týždenníkov

Čl. 11 Povinnosti a práva zákonných zástupcov

Čl. 12 Hodnotenie a klasifikácia žiakov

Čl. 13 Výchovné opatrenia

KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

Čl. 14 Povolenie komisionálnej skúšky

Čl. 15 Prestup na iný študijný odbor

Čl. 16 Záverečné ustanovenia

PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 1 ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO DŇA

(1) Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec. Dopoludňajšie vyučovanie začína o 8.00 hod. Vyučovanie končí najneskôr o 18.50 hod. Rozvrh vyučovania je nasledovný:

1. hodina - 8.00 - 8.45

2. hodina - 8.50 - 9.35

3. hodina - 9.50 - 10.35

4. hodina - 10.40 - 11.25

5. hodina - 11.30 - 12.15

6. hodina - 12.50 - 13.35

7. hodina - 13.40 - 14.25

8. hodina - 14.35 - 15.20

9. hodina - 15.25 - 16.10

10. hodina - 16.20 - 17.05

11. hodina - 17.10 - 17.55

12. hodina - 18.05 - 18.50

(2) Budova školy sa zatvára o 8.00 hod. Služby pri vchode má službukonajúci školník, ktorého úlohou je usmerňovať žiakov a návštevníkov školy pri vstupe do budovy, odomykať a zamykať školské priestory.

(3) Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, ateliéroch a dielňach. Každá trieda má triednym učiteľom pridelené skrinky, za ktoré sú zodpovední žiaci počas celého školského roka.

(4) Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach a na chodbách. Počas veľkých prestávok si môžu kúpiť desiatu, nealkoholické nápoje v bufete v areáli školy alebo ísť na obed do jedálne počas obedňajšej prestávky. Škola je otvorená počas týchto prestávok: 1. prestávka 9.35 – 9.50 2. prestávka 12.15 – 12.50 /obed/.

(5) Úradné záležitosti môžu rodičia vybavovať denne na sekretariáte riaditeľa školy. Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ po dohode s rodičom. Kontaktovať sa je možné telefonicky, elektronickou poštou na adrese ssus@ssus.sk a na rodičovskom združení.

Čl. 2 PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKA

(1) Každý žiak má právo:

 1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, na kvalitné vzdelávanie vo zvolenom študijnom odbore v každom predmete,
 2. na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní, na dodržiavanie základných psycho - hygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v jednom celku),
 3. na komunikáciu s pedagógmi v duchu zásad humanity a tolerancie,
 4. vysloviť svoj názor a klásť otázky k prebratej téme,
 5. vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,
 6. dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,
 7. na objektívne hodnotenie,
 8. požiadať o komisionálnu skúšku (ak žiak nie je plnoletý prostredníctvom zákonného zástupcu), ak nebolo možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom alebo v druhom polroku, riaditeľ školy rozhodne o povolení komisionálnej skúšky v náhradnom termíne najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polroku,
 9. po splnení povinnej školskej dochádzky požiadať (ak žiak nie je plnoletý prostredníctvom zákonného zástupcu) o prerušenie štúdia alebo zanechanie štúdia z vážnych dôvodov,
 10. prestúpiť na inú strednú školu,
 11. poberať sociálne štipendium, ak spĺňa kritériá platných predpisov podľa § 149 zákona č. 245/2008 Z. z.,
 12. prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov do študentskej rady spolupodieľať sa na činnosti školy (predkladať pripomienky, podnety, návrhy, opatrenia),
 13. zúčastňovať sa exkurzie, školského výletu alebo iných aktivít organizovaných školou. Uvedené akcie, ak nebolo rozhodnuté inak, si účastníci hradia z vlastných prostriedkov.

(2) K povinnostiam žiaka patrí

 1. osvojiť si vedomosti, zručnosti a získať návyky, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v budúcom povolaní alebo na vysokoškolské štúdium,
 2. osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, tolerancie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný na vyučovaní, plniť pokyny pedagogických a iných zamestnancov školy, správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť škole i sebe,
 3. dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín,
 4. plne využívať študijný čas a učebné pomôcky,
 5. zachovávať zásady slušnosti vo vzťahu k pedagogickým a ostatným zamestnancom školy a voči spolužiakom,
 6. byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený,
 7. chrániť vlastné zdravie a zdravie, dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania sa,
 8. ochraňovať majetok školy pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,
 9. používať ochranné prostriedky a pracovné pomôcky pri práci a štúdiu. Zároveň sú povinní sa o ne riadne starať a hospodáriť s nimi.
 10. chrániť pred poškodením a stratou učebnice, učebné texty, ktoré mu boli bezplatne zapožičané,
 11. mať u seba žiacky preukaz,
 12. predkladať dôvod neprítomnosti na vyučovaní na absenčnom zázname (platí pre žiakov na štvorročnom štúdiu),
 13. dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí.

(3) Žiakovi je zakázané:

 1. opustiť areál školy počas vyučovania vrátane prestávok,
 2. fajčiť v školských priestoroch a v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou,
 3. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou predmety ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,
 4. manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy,
 5. používať vulgárne výrazy, tykať pedagógom, nosiť do školy cenné predmety,
 6. používať mobilný telefón počas vyučovacej hodiny, môže ho používať iba so súhlasom vyučujúceho, po porušení zákazu, vyučujúci môže vziať telefón a odovzdať na riaditeľstve školy,

DRUHÁ ČASŤ ZÁSADY SPRÁVANIA ŽIAKOV

Čl. 3 OSLOVENIA A POZDRAVY

 1. Žiaci oslovujú všetkých pedagógov a ostatných zamestnancov školy: pán, pani a zdravia ich pozdravom “Dobrý deň” (Dobré ráno, Dobrý večer)
 2. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku vyučovacej hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri jeho odchode sa žiaci takisto postavia. Sadajú si na pokyn vyučujúceho.
 3. Na hodinách odbornej výučby v ateliéroch, dielňach, počítačovej miestnosti, pri písaní kontrolných prác a na hodinách telesnej výchovy žiaci nezdravia postavením.
 4. Žiaci zdravia pedagogických pracovníkov školy a ostatných zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.

Čl. 4 DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLY

 1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia organizované v rámci vyučovania včas, najneskôr 10 minút pred ich začiatkom.
 2. Žiaci môžu opustiť budovu školy len s povolením triedneho učiteľa, alebo vyučujúceho za účelom nákupu materiálu, tlače apod. Povolenie v rámci jedného vyučovacieho dňa sa vydáva formou priepustky a zápisu do knihy evidencie v zborovni. Z účasti na vyučovaní do troch kalendárnych dní môže na základe žiadosti uvoľniť triedny učiteľ, na viac kalendárnych dní uvoľňuje žiaka riaditeľ školy alebo jeho zástupca.
 3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o uvoľnenie z vyučovania spôsobom uvedeným v odseku (2). Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní sa uznáva návšteva lekára, karanténa, mimoriadne nepriaznivé počasie, prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine.
 4. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, žiak, alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka, je povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť na sekretariáte školy dôvod neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie. Ak neprítomnosť pre chorobu trvá dlhšie ako 2 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie lekára najneskôr do 5 pracovných dní. Dodatočne predložené ospravedlnenie triedny učiteľ neakceptuje.
 5. Vyučovanie alebo podujatie organizované v rámci vyučovania môže žiak vymeškať len z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4. Žiak nesmie si predlžovať prázdniny a víkendy predčasným odcestovaním alebo neskorším pricestovaním bez povolenia riaditeľa školy.
 6. Plnoletí žiaci sa môžu ospravedlniť sami za jedno klasifikačné obdobie (polrok) najviac trikrát, najdlhšie na jeden deň.
 7. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie od lekára i za kratšie obdobie ako 2 dni.
 8. Ak nepodá žiak alebo jeho zákonný zástupca uspokojivé vysvetlenie neprítomnosti na vyučovaní v stanovenom termíne, uloží triedny učiteľ alebo riaditeľ školy niektoré z opatrení v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. Čl. 12 školského poriadku. Výchovné opatrenie neplnoletým žiakom oznámi triedny učiteľ ich zákonným zástupcom v podobe písomného rozhodnutia riaditeľa školy.
 9. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy, ak nie je plnoletý prostredníctvom zákonného zástupcu. Súčasne písomne požiada zriaďovateľa školy o ukončenie zmluvy o štúdiu.

Čl. 5 PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY

 1. Budova školy sa otvára o 7.30 hod. a uzamyká o 8.00 hod. Žiaci, ktorí prídu po tomto čase, budú vpustení do budovy až o 8.05 hod., kedy sa zapíšu do knihy neskorých príchodov, a potom 8.45 hod. V prípadoch mimoriadne nepriaznivého počasia riaditeľ školy môže zmeniť čas uzamykania budovy. Pri vstupe do priestorov školy sa žiaci, ktorým začína vyučovanie neskôr, preukážu na vrátnici školským preukazom.
 2. Pred vstupom do budovy školy si žiaci dôkladne očistia obuv a uložia si veci do pridelených skriniek na chodbách.
 3. Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania žiaci využívajú na opakovanie učiva a prípravu na prvú vyučovaciu hodinu.
 4. Žiaci prichádzajú najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania.

Čl. 6 SPRÁVANIE ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ

 1. Pri vstupe do učebne žiaci zaujmú miesta a pripravia si veci, ktoré budú potrebovať na vyučovacej hodine. Jedlo na lavici, prípadne jeho konzumácia, sú počas vyučovania zakázané.
 2. Žiaci sú zodpovední za poriadok a čistotu svojho pracovného miesta. Poškodenie zariadenia učebne alebo zapožičaných pomôcok hlásia príslušnému vyučujúcemu.
 3. Na vyučovaní sa žiak správa taktne a disciplinovane. Počas vyučovania sa venuje činnostiam a zaoberá sa predmetmi, ktoré súvisia s vyučovaním. V odborných učebniach sa žiak riadi osobitnými pravidlami a pokynmi vyučujúceho.
 4. Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov riadne pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny.
 5. Za opakované narušovanie vyučovania žiakom vyučujúci po ukončení vyučovacej hodiny zapíše priestupok žiaka do triednej knihy.
 6. Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
 7. Žiak nesmie počas vyučovania používať mobilný telefón. V prípade porušenia zákazu, bude žiakovi odobratý mobil a vrátený až riaditeľom školy. Za použitie mobilného telefónu sa ukladá výchovné opatrenie v zmysle Čl. 12.
 8. Po skončení vyučovania sú žiaci povinní upratať lavice a v učebniach, v ktorých sa vyučovanie skončilo, vyložiť aj stoličky .
 9. Pri presune do inej učebne alebo telocvične sa celá skupina žiakov premiestňuje organizovane a dodržiava bezpečnostné predpisy.

Čl. 7 SPRÁVANIE ŽIAKOV CEZ PRESTÁVKY

 1. Žiaci sa zdržujú počas prestávok vo vyhradených triedach a na chodbách. Počas malých prestávok nesmú opustiť budovu školy okrem veľkých prestávok, kedy môžu navštíviť bufet alebo jedáleň v areáli školy. Žiaci nesmú opustiť bez povolenia areál školy ani počas veľkých prestávok.
 2. Žiaci využívajú prestávky na premiestňovanie do učební podľa rozvrhu hodín a na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu.
 3. Úradné záležitosti si vybavujú žiaci u tajomníčky školy cez prestávky podľa oznamu na sekretariáte školy.
 4. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho pedagóga. Ak sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví na vyučovanie, týždenník to oznámi na sekretariáte školy v spolupráci s triednym učiteľom.

Čl. 8 SPRÁVANIE ŽIAKOV PO VYUČOVANÍ

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak očistí svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt. Ak bola vyučovacia hodina aj poslednou hodinou v danej miestnosti, vyloží stoličku na lavicu.
 2. Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy. Očistia tabuľu, zatvoria okná, skontrolujú, či sú uzavreté vodovodné kohútiky a zhasnuté svetlá.
 3. Žiaci opustia triedu na pokyn vyučujúceho.

Čl. 9 SPRÁVANIE ŽIAKOV MIMO ŠKOLY

 1. Žiak zodpovedá za svoje správanie aj mimo školy. Počas exkurzií, výletov i ostatných akcií organizovaných školou sa v plnom rozsahu na žiaka vzťahujú školské predpisy. Na týchto podujatiach je žiak povinný:
  1. dostaviť sa načas na miesto určenia,
  2. spoločne so skupinou odísť a vrátiť sa,
  3. bez vedomia vyučujúceho neopúšťať skupinu,
  4. dodržiavať pokyny vyučujúceho, prípadne vedúceho skupiny.
  5. dodržiavať bezpečnostné predpisy.

Čl. 10 NÁPLŇ PRÁCE TÝŽDENNÍKOV

 1. Týždenníkom je za každý odbor a jeho zameranie jeden, ich mená zapíše triedny učiteľ do absenčných hárkov a do triednej knihy. Povinnosti týždenníkov sú tieto:
  1. pred vyučovaním pripraviť kriedu a ostatné pomôcky,
  2. hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny,
  3. po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa zostala v primeranom poriadku (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, zatvorené okná, zatvorené vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá).
  4. hlásiť neprítomnosť vyučujúceho pedagóga na hodine na sekretariáte školy po 10 minútach jeho neprítomnosti, aby sa mohlo zabezpečiť zastupovanie za chýbajúceho pedagóga.

Čl. 11 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

 1. Práva a povinnosti zákonných zástupcov sú uvedené v Zmluve o štúdiu.

Čl. 12 HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV

Hodnotenie a klasifikáciu žiakov upravuje Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

 1. Hodnotenie a klasifikácia prospechu žiakov
  1. Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov klasifikáciou. Prospech žiaka sa v jednotlivých predmetoch klasifikuje stupňami: 1-výborný, 2-chválitebný, 3-dobrý, 4-dostatočný, 5-nedostatočný.
  2. Vyučujúci vedie evidenciu o každej klasifikácii žiaka v klasifikačnom v elektronickej žiackej knižke.
  3. Žiak by mal byť v priebehu polroka vyskúšaný z vyučovacieho predmetu, ktorý má dotáciu 1 vyučovaciu hodinu týždenne, minimálne 2 krát, z toho aspoň raz ústne. Z vyučovacieho predmetu s vyššou hodinovou dotáciou ako 1 hodina týždenne, by mal byť vyskúšaný minimálne 3 krát, z toho aspoň raz ústne.
  4. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie. Po ústnom vyskúšaní oznámi výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok a prác oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. Klasifikáciu doplní o slovný komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomných skúšok a prác.
  5. Termíny kontrolných písomných prác, ktoré trvajú viac ako 25 minút, vyučujúci konzultuje s triednou učiteľkou, ktorá koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu prácu uvedeného druhu.
  6. Na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce s študijné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Prihliada sa na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok, prihliada sa na dôležitosť a ich váhu.
  7. Žiak prospieva z hlavného predmetu GVK v odbore grafika vizuálnych komunikácií v prípade ak prospieva zo všetkých troch častí predmetu. Žiak neprospieva z predmetu GVK, ak neprospieva aspoň z jednej časti predmetu.“
  8. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením sa bude zohľadňovať zdravotné postihnutie týchto žiakov a vychádzať zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských zariadení.
  9. Vo výnimočných prípadoch, ak žiak nemôže byť klasifikovaný, riaditeľ školy určí na základe žiadosti zákonného zástupcu náhradný termín na vyskúšanie žiaka do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka a v poslednom týždni augusta za druhý polrok.
  10. Ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka, riaditeľ školy určí termín bezprostredne po požiadaní ak nešlo o výsledok hodnotenia komisionálnej skúšky.

Čl. 13 VÝCHOVNÉ OPATRENIA

(1) Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia, v prípade porušenia vnútorného školského poriadku sú opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

(2) Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ alebo riaditeľ.1 ) Triednemu učiteľovi môže predložiť návrh na pochvalu alebo iné ocenenie vedúci odboru (zamerania).

(3) Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.

(4) Pochvala triednym učiteľom sa udeľuje za:

 1. výborný prospech – prospel s vyznamenaním,
 2. 1 – 8 vymeškaných hodín, pokiaľ žiak neurobil žiaden priestupok,
 3. úspešnú reprezentáciu školy,
 4. pozitívny vplyv sociálnej klímy v triede a v škole,
 5. podľa uváženia triedneho učiteľa alebo na návrh vedúceho odboru (zamerania).

(5) Pochvala riaditeľom školy sa udeľuje za:

 1. výborný prospech – priemer 1,0,
 2. 0 vymeškaných hodín, pokiaľ žiak neurobil žiaden priestupok,
 3. mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy,
 4. mimoriadne aktivity a iniciatívy v prospech školy,
 5. podľa uváženia riaditeľa školy alebo na návrh triedneho učiteľa a vedúceho odboru (zamerania).

(6) Cena riaditeľa školy s finančnou odmenou sa udeľuje na konci prvého a druhého polroka žiakovi, ktorý dosiahol vynikajúce študijné výsledky a vyvíjal mimoriadne aktivity v študijnom odbore.

(7) Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči vnútornému školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie2) nasledovne:

 1. napomenutie triednym učiteľom,
 2. pokarhanie triednym učiteľom,
 3. pokarhanie riaditeľom školy.

(8) Vedúci odboru (zamerania) môže predložiť triednemu učiteľovi návrh na uloženie výchovného opatrenia podľa ods. (7).

(9) Napomenutie triednym učiteľom sa udeľuje za menej závažné previnenia:

 1. neskoré príchody na vyučovanie,
 2. nesplnenie povinnosti týždenníkov,
 3. použitie mobilného telefónu na vyučovaní podľa čl. 2 ods. 3 písm. h),
 4. sústavné narušovanie vyučovacej hodiny,
 5. iný menej závažný priestupok podľa posúdenia triedneho učiteľa.

(10) Pokarhanie triednym učiteľom sa udeľuje za:

 1. opakované priestupky podľa odseku 9,
 2. 2 - 5 neospravedlnených hodín,
 3. opakované nenosenie si pomôcok na vyučovanie,
 4. jednorazové pristihnutie fajčenia v areáli školy,
 5. ak je nevyhnutné použiť pokarhanie triedneho učiteľa v priebehu klasifikačného obdobia viackrát, môže pedagogická rada rozhodnúť o znížení známky zo správania na druhý stupeň (uspokojivé).

1) § 38 ods. 4 a 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmenne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2) § 58 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

(11) Pokarhanie riaditeľom školy sa udeľuje za závažné porušenie vnútorného školského poriadku. Za uvedené porušenia bude žiak klasifikovaný zo správania druhým stupňom (uspokojivé).

 1. 6 až 35 hodín neospravedlnenej absencie,
 2. opakované priestupky podľa odseku 10,
 3. nevhodné správanie voči vyučujúcemu
 4. šikanovanie a vydieranie,
 5. podvádzanie,
 6. za úmyselné poškodenie školského zariadenia (podľa závažnosti a rozsahu škody klasifikované ako vandalizmus).
 7. za previnenia podľa Čl. 2 ods. 3 písm. a), c), d), e),

(12) Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči vnútornému školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti

 1. podmienečné vylúčenie,
 2. vylúčenie.

(13) Podmienečné vylúčenie zo školy sa udeľuje za závažné porušenie vnútorného školského poriadku. Za uvedené porušenia bude žiak klasifikovaný zo správania tretím stupňom (menej uspokojivé). Pedagogická rada môže rozhodnúť podľa závažnosti priestupku aj o znížení známky zo správania na štvrtý stupeň (neuspokojivé). Ako závažné porušenia sa považujú:

 1. viac ako 35 hodín neospravedlnenej absencie,
 2. opakujúce sa závažné priestupky podľa odseku 11,
 3. požitie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie,
 4. prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie,
 5. krádež,
 6. prejavy národnej a rasovej neznášanlivosti,
 7. úmyselné ublíženie na zdraví,
 8. prezentovanie cudzej práce ako svojej

(14) Výchovné opatrenie podľa ods. 12 možno uložiť žiakovi len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky3 ).

(15) Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa ods. 7 a 12 po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.

(16) Uloženie opatrenia vo výchove podľa ods. 7 a 12 písm. a) sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo zhromaždením školy.

(17) V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove4 ) podľa ods. 12 písm. a) určí riaditeľ skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa ods. 12 písm. b).

3 ) § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 4 ) § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

(18) Na rozhodovanie riaditeľa školy podľa ods. 7 písm. c) a podľa ods. 12 písm. a) sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní podľa § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

(19) Výchovné opatrenie sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Výchovné opatrenie udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi písomne.

TRETIA ČASŤ KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

Čl. 14 POVOLENIE KOMISIONÁLNEJ SKÚŠKY

(1) Žiak školy sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky, ak

 1. vykonáva rozdielovú skúšku,
 2. je skúšaný v náhradnom termíne,
 3. má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie podľa § 57 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.,
 4. sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
 5. vykonáva opravné skúšky,
 6. skúšku z hlavného odboru štúdia na konci prvého a druhého polroka,
 7. školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie.

(2) Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom polroku6 ) alebo v druhom polroku7 ) v riadnom termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku, žiak sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. b).

(3) Žiaka nie je možné klasifikovať v riadnom termíne, ak vymešká v prvom polroku alebo v druhom polroku viac ako 30 % z celkového počtu hodín za dané klasifikačné obdobie v predmete odborného vzdelávania (v odbornom predmete) alebo viac ako 50% z celkového počtu hodín za dané klasifikačné obdobie v predmete všeobecného vzdelávania.

(4) Žiak, ktorý skončil povinnú školskú dochádzku, môže konať komisionálnu skúšku podľa ods. 1 písm. b) z najviac z troch predmetov odborného vzdelávania (odborných predmetov), v ktorých mal vymeškaných viac ako 30% z celkového počtu hodín za dané klasifikačné obdobie.

(5) Žiak, ktorého prospech najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku je nedostatočný8 ) alebo ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov9 ) sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. e).

(6) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky

5) § 11 ods. 3 písm. l) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 6 ) § 56 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 7 ) § 56 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 8 ) § 56 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 9 ) § 56 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 11 okrem skúšky podľa odseku 1 písm. c) sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný.

(7) Preskúšať žiaka podľa odseku 1 písm. c) možno len vtedy, ak v príslušnom klasifikačnom období ešte nebol z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

(8) O povolení vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 písm. a) až g) rozhodne riaditeľ školy. Prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní povoľuje riaditeľ školy.

(9) Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z 

 1. predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ alebo vedúci odboru (zamerania);
 2. skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet,
 3. prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.

(10) Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

(11) Komisionálne skúšky podľa ods. 1 písm. b), d), e) sa konajú v termíne do dvoch mesiacov od ukončenia riadneho klasifikačného obdobia. Termín konania komisionálnej skúšky je uvedený v rozhodnutí riaditeľa školy.

(12) Poplatky za každú komisionálnu skúšku podľa ods. 1 písm. b) a e) sú uvedené v zmluve o štúdiu.

Čl. 15 PRESTUP NA INÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR

(1) Žiak môže prestúpiť na iný študijný odbor alebo jeho zameranie v rámci školy len v prvom a druhom ročníku, a to až po ukončení klasifikačného obdobia za prvý alebo druhý polrok.

(2) Podmienky prestupu na iný študijný odbor prípadne zameranie sú tieto:

 1. žiak dosahuje dobré študijné výsledky a je klasifikovaný v riadnom termíne v prvom alebo druhom polroku,
 2. písomne podaná žiadosť najneskôr mesiac pred ukončením klasifikačného obdobia,
 3. rozhodnutie o povolení prestupu na iný študijný odbor od riaditeľa školy,
 4. žiak vykoná rozdielové skúšky najviac z troch odborných predmetov v danom študijnom odbore (zameraní).

Čl. 16 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Po zapracovaní pripomienok bol školský poriadok SSUŠD prerokovaný

 1. v Rade školy
 2. v Žiackej školskej rade 12.9.2013
 3. a schválený v Pedagogickej rade 2.9.2013

(2) So školským poriadkom budú preukázateľne oboznámení všetci žiaci, zákonní zástupcovia žiakov a pedagogickí zamestnanci a ostatní zamestnanci školy. 12

(3) Školský poriadok bude zverejnený vo vestibule školy a na webovej stránke školy.

(4) Školský poriadok je záväzný pre žiakov, zákonných zástupcov žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy.

(5) Ruší sa školský poriadok z 2. septembra 2013.

(6) Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 2.9.2014

Bratislava, 2. september 2014

Bohumil Bača, akademický maliar riaditeľ

KOLSKÝ_PORIADOK_2015-16_(automaticky_uložené).pdf