Študijné poradenstvo

*

Mgr. Tereza Křečková
Konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 11:30, alebo podľa dohody
Kontakt: studijnaporadkyna@gmail.comÚlohou študijného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva.Činnosť študijnej poradkyne:

- poskytuje individuálne poradenstvo v škole
- pomoc žiakom, učiteľom a rodičom pri riešení aktuálnych problémov
- riešenie problémov spojených so školskou dochádzkou
- v spolupráci s triednymi učiteľmi pomáha riešiť konfliktné správanie žiakov s prejavmi šikany
- v spolupráci s triednymi učiteľmi pomáha riešiť aktuálne problémy v triednom kolektíve
- v spolupráci s triednymi učiteľmi sleduje neprospievajúcich žiakov a navrhuje spôsoby ako situáciu riešiť
- poradenstvo pri prerušení štúdia/prestupe na inú školuZabezpečuje:

- kariérne poradenstvo v škole
- prieskum voľby povolania v spolupráci s triednymi učiteľmi
- individuálne poradenstvo pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu pre žiakov a rodičov
- zhromažďovanie informácií a metodických pokynov pri voľbe vysokej školy a ich poskytovanie žiakom
- pomoc pri vypĺňaní prihlášok na vysokú školu


- evidencia správ z vyšetrení z CPPPaP
- návrhy vyšetrení a rediagnostika v CPPPaP pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania
- zhromažďovanie správ a informácií o žiakoch z vyšetrení z CPPPaP, pomoc učiteľom pri realizácii odporúčaní zo správAktivity výchovnej poradkyne:

- spolupráca s CPPPaP BA II
- zabezpečenie tematických odborných a preventívnych besied pre žiakov SŠ v spolupráci s CPPPaP

Užitočné odkazy pre študentov:
www.cpppapba2.sk
www.zodpovedne.sk
www.kybersikanovanie.sk
www.nehejtuj.sk
www.pomoc.sk
www.linkadeti.sk
www.ipcko.sk
www.prevenciakriminality.sk
Ako na vs
Ako na vs
Vysoke skoly prijimacky
Vysoke skoly prijimacky
Ako zvladnut stres
Ako zvladnut stres
Cetuj s nami
Cetuj s nami
ako zvládnuť dištančné štúdium
ako zvládnuť dištančné štúdium