Študijná poradkyňa a školská psychologička

*

Mgr. Tereza Křečková

KONZULTAČNÉ HODINY:

Utorok:
13:45 15:30 (pre pedagógov)

Štvrtok:
13:30 – 16:00 (pre rodičov, po
mailovom dohovore)

Piatok:
8:00 – 10:00 (pre študentov, dohodnuté konzultácie)
10:00 – 13:00 (pre študentov)


KONTAKT:
studijnaporadkyna@gmail.com


ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA A ŠTUDIJNÉHO PORADCU:

> Poskytuje psychologické poradenstvo v škole pre študentov, učiteľov a rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania.

> Stará sa o študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

> Poskytuje konzultáciu pri riešení osobných problémov študentov.

> Poskytuje študentom pomoc v oblasti techník a štýlov učenia sa.

> Pomáha študentom 1. ročníkov pri adaptácii.

> Identifikuje a hľadá riešenia výchovných a vzdelávacích problémov študentov.

> Vykonáva preventívne činnosti a opatrenia na predchádzanie vzniku šikany a sociálno - patologických javov.

> Spolupracuje s pedagógmi a ostatnými odbornými zamestancami školy.

> V spolupráci s triednymi učiteľmi pomáha riešiť konfliktné správanie študentov s prejavmi šikany.

> V spolupráci s triednymi učiteľmi pomáha identifikovať a riešiť problémy v triednom kolektíve.

> V spolupráci s triednymi učiteľmi identifikuje neprospievajúcich študentov, hľadá príčiny školského neúspechu a navrhuje spôsoby ako situáciu riešiť.

> Pomáha zlepšiť sociálnu klímu vo vzťahu študent – študent, študent – pedagóg, pedagóg – rodič, pedagóg – pedagóg.

> Pomáha zlepšiť klímu školy.

> Metodická pomoc pedagógom.

> Krízová intervencia.

> Administratívna činnosť – prípadová dokumentácia, evidencia konzultácii.


Kariérne poradenstvo v škole:

> Prieskum voľby povolania v spolupráci s triednymi učiteľmi.

> Realizácia testov profesnej orientácie.

> Individuálne poradenstvo pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu pre študentov a rodičov.Evidencia správ z vyšetrení z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP):

> Administratívna činnosť.

> Návrhy vyšetrení a rediagnostika v CPPPaP pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania.

> Spolupracuje s pedagógmi na vytvorení IVVP pre integrovaných študentov.

> Zhromažďovanie správ a informácií o študentoch z vyšetrení z CPPPaP, pomoc učiteľom pri práci s integrovaným študentom.


Aktivity:

> Spolupráca a konzultácia s CPPPaP BA II. Podpora zo strany CPPPaP BA II.

> Zabezpečenie a organizácia tematických odborných a preventívnych besed pre študentov SŠ v spolupráci s CPPPaP BA II.


Užitočné odkazy pre študentov:

www.transfuzia.org
www.cpppapba2.sk
www.zodpovedne.sk
www.kybersikanovanie.sk
www.nehejtuj.sk
www.pomoc.sk
www.linkadeti.sk
www.ipcko.sk
www.prevenciakriminality.sk
 Tereza Křečková
Tereza Křečková
Diskusna skupina CPPPaP
Diskusna skupina CPPPaP
Ako na VŠ
Ako na VŠ
Ako zvladnut stres
Ako zvladnut stres
Cetuj s nami
Cetuj s nami
Ako zvládnuť dištančné štúdium
Ako zvládnuť dištančné štúdium