Tlačivá

*

>>> TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE <<<
- dotazník - údaje o študentovi vyššieho odborného štúdia
- dotazník - údaje o žiakovi maturitného štúdia
- potvrdenie o návšteve školy
- odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium
- prehlásenie - súhlas k opúšťaniu budovy, súhlas testovania na prítomnosť návykových látok
- súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov plnoletého žiaka
- súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov žiaka a zákonného zástupcu
- žiadosť o prestup do prvého ročníka
- žiadosť o uvoľnenie z vyučovania
- žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky
- žiadosť o vystavenie potvrdenia o štúdiu
- žiadosť o žníženie školného