Prijímacie skúšky pre absolventov základných škôl   pre šk. rok 2017/2018

Prijímacie skúšky pre absolventov základných škôl na maturitné 4 - ročné štúdium v študijných odboroch:

8221 M 05 dizajn - priemyselný dizajn
8296 M 00 grafický dizajn
8297 M 00 fotografický dizajn
8298 M 00 odevný dizajn

sa konajú dňa 30. marca 2017 v budove školy.

Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, ktorou sa overujú zručnosti a nadanie uchádzača. Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium sa berú do úvahy aj študijné výsledky dosiahnuté na základnej škole.

Talentová skúška trvá celý deň od 8:00 hod. do 16:00 hod. a pozostáva z troch častí:

1/ Kresba zátišia - 15 bodov
2/ Výtvarné spracovanie zadanej témy - 15 bodov
3/ Pohovor s uchádzačom – prezentácia domácich prác (portfólio) - 10 bodov

Minimálny počet bodov na prijatie je 15 bodov.

Termín talentových skúšok pre školský rok 2017/2018 je:
Štvrtok 30. marec 2017


Viac info - prílohy:
1. Talentové skúšky - kritéria
2. Prihláška na štúdium
3. Pokyny k vyplňovaniu formulára

Talentové_skúšky_kritériá_2017_2018.pdf prihlaska_na_studium_ZS.pdf pokyny_k_vyplnovaniu_formulara.pdf