NOVINKA: Všetky odbory vyššieho odborného štúdia - aj dištančnou metódou

ŠKOLA DIZAJNU V BRATISLAVE PONÚKA TROJROČNÉ POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM OD ŠKOLSKÉHO ROKU 2018/2019 AJ DIŠTANČNOU METÓDOU.

_
VŠETKY ODBORY vyššieho odborného štúdia (VOŠ) sa dajú na Škole dizajnu študovať aj dištančnou metódou.

Dištančnou metódou štúdia sa rozumie výučba teoretických predmetov prostredníctvom elektronickej komunikácie, absolvovanie blokovej výučby, alebo podľa dohody s pedagógom. Študentov, ktorí budú prijatí na vyššie odborné štúdium realizované dištančnou metódou, škola prijíma s podmienkou absolvovania praktických predmetov dennou formou. Pomer praktických a teoretických predmetov (v závislosti od odboru) je pri počte cca 33 hodín týždenne cca 25 praktických a 8 teoretických. Dištančná metóda sa týka teoretických predmetov, pričom presný rozsah a rozvrh budú zverejnené na začiatku nového školského roka v septembri. Odbor Manažment umenia a dizajnu je možné študovať dištančne v plnom rozsahu, keďže všetky predmety v tomto odbore sú teoretické.


Absolventom je po úspešnej záverečnej skúške udeľovaný titul DiS – diplomovaný špecialista.

ODBORY VOŠ:

8293 Q GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

8263 Q FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia

8259 Q ANIMOVANÁ TVORBA

8291 Q ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN

8258 Q FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA

8275 Q INTERIÉROVÝ DIZAJN

8257 Q MANAŽMENT UMENIA A DIZAJNU

_
Prvý termín prijímacích pohovorov bude 19. 6. 2018
PRIHLÁŠKA

.
.