Propozície súťaže

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave vyhlasuje umeleckú súťaž

CHYTILO MA TO ZA SRDCE
Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci a žiačky
základných umeleckých škôl do veku 15 rokov, žiaci a žiačky 5. – 9. ročníka základných škôl a prímy – kvinty osemročných gymnázií z celého Slovenska.

* SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

- 1. kresba/maľba/koláž
- 2. fotografia
- 3. video

* TÉMA

Názov a zároveň téma súťaže odkazuje k tomu, čo je pre vás dôležité, čo vás v živote, alebo v poslednom čase zasiahlo, ovplyvnilo, potešilo, alebo aj zranilo – skrátka, čo vás chytilo za srdce.

* PRIHLASOVANIE

Súťažné práce v počte 1 – 2 diela formátu maximálne A3 (v prípade videa v maximálnej dĺžke 3 minúty) zasielajte do 25. januára 2019 označené menom autora/autorky, názvom diela, kategóriou, vekom, ročníkom, názvom školy, menom, telefónnym číslom a e-mailovou adresou zákonného zástupcu/rodiča v obálke alebo tube (video na CD/DVD/USB) na adresu Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava.

* OCENENIA

Cena odbornej poroty

Porota zložená z výtvarníkov a dizajnérov vyberie najlepšie z prihlásených prác do 6. februára 2019 a úspešných autorov/autorky bude kontaktovať e-mailom/telefonicky na adresu zákonného zástupcu/rodiča.

Cena zriaďovateľa Školy dizajnu

Bohumil Bača, akad. maliar, udelí Cenu zriaďovateľa Školy dizajnu v Bratislave.

* VYYHLÁSENIE VÝYSLEDKOV, ODOVZDANIE CIEN A VÝSTAVA

Otvorenie výstavy prihlásených a víťazných diel a odovzdanie originálnych vecných cien víťazom alebo víťazkám sa uskutoční v Škole dizajnu v Bratislave 13. februára 2019. Prihlásené práce si môžu autori a autorky po skončení výstavy 22. 2. 2019 osobne vyzdvihnúť v Škole dizajnu, vyhlasovateľ súťaže prihlásené práce poštou nevracia.

INFO: www.skoladesignu.sk / lubos.lehocky@ssus.sk / 0918 776 114

_
Prihlásením sa do súťaže autori/autorky
a ich zákonní zástupcovia/rodičia udeľujú Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na účel vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov súťaže, propagácie súťaže a organizátora a kontaktovania prihlásených kvôli informovaniu o priebehu a výsledkoch súťaže.

Propozície_súťaže_na_stiahnutie.pdf STATUT_CHYTILO_MA_TO_ZA_SRDCE.pdf
.
.