Pedagóg: teória a vývoj fotografie

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagóga teórie a vývoja fotografie v rozsahu 7 hodín týždenne.


Hľadáme
pedagóga s vysokoškolským vzdelaním v odbore výtvarné umenie - fotografia, dejiny a teória umenia, estetika alebo v inom príbuznom odbore na vyučovanie predmetu teória a vývoj fotografie (7 hodín týždenne). Pedagogická prax je vítaná.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, prípadne referenciami zasielajte na e-mailovú adresu ssus@ssus.sk Ako predmet správy prosím uveďte: pedagóg - fotografia

Termín nástupu: september 2019

Ponúkame pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve, možnosť podieľať sa na rozmanitých dizajnérskych a umeleckých
projektoch, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie, kurzy angličtiny zdarma.

Plat: Podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Kontakt: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava / www.skoladizajnu.sk / ssus@ssus.sk