INFO pre nových študentov maturitného štúdia

Začiatok školského roka: pondelok 2. septembra 2019 o 09.00 hod. Umiestnenie do tried bude vyvesené na vchodových dverách do budovy školy.Prosíme žiakov, aby si so sebou priniesli:
- písacie potreby, poznámkový zošit
- kópiu vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ, resp. vysvedčenie z príslušného ročníka 8-ročného gymnázia
-
občiansky preukaz (žiaci, ktorí nie sú občanmi Slovenska: pas a doklad o povolení na pobyt)
- preukaz poistenca
- kópiu rodného listu
- vyplnený dotazník (na stiahnutie nižšie)
- vyplnenú
návratku ohľadom pravidiel elektronickej evidencie dochádzky žiakov na našej škole (na stiahnutie nižšie)

V prípade, že má žiak potvrdenie o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách, prosíme takisto priniesť predmetné potvrdenie so sebou.

Informačné stretnutie pedagógov s rodičmi: pondelok 2. septembra 2019 o 10.00 hod. v triede č. 302 na 3. posch.:
- predstavenie vedúcich odborov, triednych učiteľov a výchovnej poradkyne
- informácie o organizácii školského roka, ospravedlňovaní absencií
- dochádzka a kontrolný systém: notifikácia, elektronický kľúč (čip), ISIC karta
- odporučenie na oslobodenie z povinnej telesnej výchovy (zo zdravotných dôvodov)
- lyžiarsky kurz
- povinná exkurzia po pamiatkach Slovenska

Plenér – zoznamovací tvorivý kurz pre žiakov 1. ročníka
Termín: septembrer 2019
Miesto: Trenčianske
Teplice
Cena plenéra: ubytovanie hradí škola, strava: 50,- €/1 osoba/týždeň
Všetci žiaci sú prihlásení automaticky. Neúčasť kvôli vážnym dôvodom treba oznámiť poštou na adresu školy: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu: ssus@ssus.sk.

Školné - príspevok na vzdelávanie
Prosíme o uhradenie školného za mesiac september najneskôr do 30. augusta 2019.
Výška školného: 120,- € / kalendárny mesiac
Číslo účtu pre úhradu školného: SK 7911 0000 0000 2627 3404 03 (do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka; údaj o variabilnom symbole nie je povinný).


Jednorazový poplatok 10,- € za uzamykateľnú skrinku na celý školský rok môžu žiaci uhradiť triednemu učiteľovi do konca septembra 2019.

Záloha za elektronický kľúč (čip)
je 2,- €; po vrátení nepoškodeného čipu sa záloha vyplatí späť žiakovi.

Dotaznik_udaje_o_ziakovi.xls Navratka.pdf Info_pre_rodicov_ziakov_k_nastupu_1rocnik.pdf