INFO pre nových študentov vyššieho odborného štúdia

Začiatok školského roka: pondelok 2. septembra 2019 o 09.00 hod.
Prosíme, prineste si so sebou:
- občiansky preukaz (študenti, ktorí nie sú občanmi Slovenska: pas a doklad o povolení na pobyt)
- preukaz poistenca
- kópiu rodného
listu
- kópiu maturitného vysvedčenia/dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- vyplnený dotazník (na stiahnutie nižšie).


Plenér – zoznamovací tvorivý kurz pre študentov 1. ročníka
Termín: september 2019
Miesto: Trenčianske Teplice
Cena plenéra: ubytovanie hradí škola, strava: 50,- € / 1 osoba/týždeň
Všetci študenti sú prihlásení automaticky. Neúčasť kvôli vážnym dôvodom treba oznámiť poštou na adresu školy: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu: ssus@ssus.sk.

Školné - príspevok na vzdelávanie
Prosíme o uhradenie školného za mesiac september najneskôr do 30. augusta 2019.
Výška školného: 100,- € / kalendárny mesiac;
Číslo účtu pre úhradu školného: SK 7911 0000 0000 2627 3404 03 (do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko študenta; údaj o variabilnom symbole nie je povinný).

Jednorazový poplatok 10,- € za uzamykateľnú skrinku na celý školský rok môžu študenti uhradiť triednemu učiteľovi do konca septembra 2019.

Záloha za elektronický kľúč (čip) je 2,- €; po vrátení čipu sa záloha vyplatí späť študentovi.

Dotaznik_udaje_o_studentovi_VOS.xls Info_o_nastupe_studentiVOS_1rocnik.pdf