Študijná poradkyňa - kontakt

Potrebujete pomôcť, porozprávať sa, poradiť?Mgr. Tereza Křečková
Konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 11:30, alebo podľa dohody
Kontakt: studijnaporadkyna@gmail.com


Úlohou študijného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva.


Študijná poradkyňa

*
- poskytuje individuálne poradenstvo v škole
- pomáha žiakom, učiteľom a rodičom pri riešení aktuálnych problémov
- pomáha riešiť problémy spojené so školskou dochádzkou
- pomáha v spolupráci s triednymi učiteľmi riešiť problémy šikany
- pomáha v spolupráci s triednymi učiteľmi riešiť aktuálne problémy v triednom kolektíve
- v spolupráci s triednymi učiteľmi sleduje neprospievajúcich žiakov a navrhuje spôsoby ako situáciu riešiť
- ponúka poradenstvo pri prerušení štúdia/prestupe na inú školu

*
- zabezpečuje kariérne poradenstvo v škole
- prieskum voľby povolania v spolupráci s triednymi učiteľmi
- individuálne poradenstvo pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu pre žiakov a rodičov
- zhromažďovanie informácií a metodických pokynov pri voľbe vysokej školy a ich poskytovanie žiakom
- pomoc pri vypĺňaní prihlášok na vysokú školu

*
- evidencia správ z vyšetrení z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
- návrhy vyšetrení a rediagnostika v CPPPaP pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania
- zhromažďovanie správ a informácií o žiakoch z vyšetrení z CPPPaP, pomoc učiteľom pri realizácii odporúčaní zo správ
- Spolupráca s CPPPaP BA II.
- zabezpečenie tematických odborných a preventívnych besied pre žiakov SŠ v spolupráci s CPPPaP
(Foto: Linda Berkyová, GVK)