Prednáška o prevencii závislostí

Interaktívne prednášky v oblasti primárnej prevencie v spolupráci s CPPPaP Bratislava II.

Dňa 20.novembra 2018 sa na našej škole uskutočnila beseda na tému: Prevencia látkových a nelátkovývh závislostí. Zúčastnili sa jej žiaci prvého ročníka. Odborným garantom besedy bol Mgr. V. Brichta. Tematické okruhy besedy objasnili základné pojmy (droga, závislosť, abstinencia), Harm reduction, nelátkové závislosti, formy pomoci pre závislých ľudí, zákony súvisiace s drogovou problematikou, motivácie prečo ľudia berú drogy. Súčasťou besedy bolo aj poskytnutie informačných letákov o drogách a internetových zdrojov súvisiacich s uvedenou tematikou.

Dňa 26. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnila beseda na tému: Poruchy príjmu potravy (PPP) . Zúčastnili sa jej žiaci druhého ročníka. Odborným garantom besedy bola Mgr. A. Kmeťová. Ideál krásy a posolstvá z médií, snaha prispôsobiť sa, môžu viesť k negatívnemu sebahodnoteniu, neprimeranému správaniu, zdravotným problémom – fyzickým aj psychickým. Na SSUŠD sa uskutočnila beseda, ktorá poukázala na riziká týchto posolstiev pre mladých ľudí. Hovorilo sa o mentálnej anorexii, mentálnej bulímii, bigorexii, ortorexii – príčinách ich vzniku, výskytu, o následkoch PPP a princípoch liečby PPP. Súčasťou besedy bol aj anonymný dotaník k PPP o stravovaní sa, tiež skupinová práca s pracovnými listami a kazuistika pacientov s ochoreniami na PPP.

.
.