PRIEBEH TALENTOVEJ SKÚŠKY

Termín talentoviek: 5. máj 2021. Náhradné termíny: 12. a 19. máj 2021.


* PRIJÍMCIA
TALENTOVA SKÚŠKA *
>>> Koná sa v priestoroch Školy dizajnu a pozostáva zo 4 častí:
1. kresba zátišia
2. výtvarné spracovanie zadanej témy
3. test všeobecného prehľadu
4. pohovor s uchádzačom – prezentácia portfólia vlastnej tvorby

>>> V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa talentová skúška môže realizovať dištančne. Hodnotiť sa v tom prípade bude najmä:
1. portfólio vlastnej tvorby (uchádzač zašle e-mailom 15 ukážok svojej tvorby)
2. test všeobecného prehľadu (uchádzač zašle e-mailom)

>>> O podrobnostiach a kritériách talentovej skúšky budú uchádzači po doručení prihlášok včas oficiálne informovaní.
PRIJÍMACIA TALENTOVÁ SKÚŠKA SA USKUTOČNÍ 5. MÁJA 2021.
Náhradné termíny talentovej skúšky sú 12. mája a 19. mája. 2021.
Vzhľadom na epidemickú situáciu sa termíny talentoviek môžu meniť.

Prosíme, sledujte www.skoladizajnu.sk.

* ODBORY *

>>> PRIEMYSELNÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ DIZAJN
>>> OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA – VIRTUÁLNA GRAFIKA
>>> ANIMOVANÁ TVORBA
>>> FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
>>> ODEVNÝ DIZAJN
>>> DIZAJN INTERIÉRU

* O ŠKOLE *
>>> VIDEO PROFILY ODBOROV
>>> KONCEPCIA
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> PEDAGÓGOVIA
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> NOVINKY A ŠKOLSKÉ AKTIVITY
>>> VYBAVENIE A ŠKOLNÉ
* INFO / KONTAKT *
INFO O ŠTÚDIU: Mgr. Ľuboš Lehocký: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114
ADRESA: Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava