Prijímacie pohovory na vyššie odborné štúdium - 24. 8. 2021

ŠKOLA DIZAJNU / 24. 8. 2021 / 8:30 hod.Prijímacie pohovory na vyššie odborné štúdium v školskom roku 2021/2022, sa uskutočnia prezenčne dňa 24. 8. 2021 (utorok) v budove Školy dizajnu – Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču na Ivanskej ceste 21 v Bratislave.


Prezentácia uchádzačov bude v čase od 8:30 – 9:00 hod. na prízemí školy.

Prijímacie skúšky na štúdium jednotlivých študijných odborov pozostávajú z osobného pohovoru, na ktorom uchádzač/-ka predstaví portfólio vlastnej tvorby a vysvetlí svoju motiváciu študovať odbor, na ktorý sa hlási. Súčasťou pohovoru bude aj krátky test zameraný na zistenie úrovne všeobecného prehľadu v kultúre a vo svojom odbore.

Prosíme, na prijímací pohovor si prineste kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške a občiansky preukaz.

Po ukončení prijímacích skúšok budú výsledky zverejnené na internetovej stránke www.skoladesignu.sk a dverách budovy školy najneskôr 25. 8. 2021. Písomné rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí bude zaslané poštou v zmysle platných predpisov do 3 pracovných dní.

Želáme Vám veľa úspechov!

Foto: Laura Bistová, digitálna grafika