Termín talentových skúšok pre uchádzačov o maturitné štúdium: 18.3.2019

Talentové skúšky pre uchádzačov o maturitné štúdium od školského roku 2019/2020 budú dňa 18.3.2019 v Škole dizajnu na Ivanskej ceste 21 v Bratislave.

​>>>
Prihlášku na maturitné štúdium pre školský rok 2019/2020 odovzdáva uchádzač/ka riaditeľovi/ke na svojej základnej škole do 20. februára 2019. Prijímacie skúšky na Škole dizajnu budú 18. marca 2019.
Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, ktorou sa overujú zručnosti a nadanie uchádzača. Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium sa berú do úvahy aj študijné výsledky dosiahnuté na základnej škole.


Talentová skúška pozostáva z troch častí:
1. Kresba zátišia - 15 bodov
2. Výtvarné spracovanie zadanej témy - 15 bodov
3. Pohovor s uchádzačom – prezentácia domácich prác (portfólio) - 10 bodov
Minimálny počet bodov na prijatie je 15 bodov.

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava / Kód školy: 612701

↓ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

temp_file_Prihláška_na_štúdium_na_strednej_škole1.pdf
Banner s odbormi
Banner s odbormi