Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD.

8614 M Dizajn interiéru

i 8621 Q Interiérový dizajn

Kristína Vargová je inžinierka ,vedkyňa a lektorka, absolventka štúdia pozemných stavieb, architektúry a urbanizmu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde získala ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu. Na STU obhájila aj dizertačnú prácu a získala titul PhD., absolvovala aj pedagogické štúdium. Kristína Vargová je taktiež jednou z mála absolventiek a absolventov Kognitívnych štúdií na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Jej profesijnú a interdisciplinárnu tvorbu možno charakterizovať ako „animal friendly architecture (aFa)“, ktorej je autorkou.

V tejto oblasti tiež publikuje a jej ostatný príspevok bol sprevádzaný aj vizuálnym materiálom, na ktorom participovali i jej aktuálni študenti a študentky 3. ročníka Interiérového dizajnu. Jej snahou je i týmto spôsobom motivovať mladých a zoznámiť ich s prostredím interdisciplinárnej a aplikovanej vedy. Svojich študentov/-ky tiež sprevádza a zoznamuje s tvorbou výnimočných autorov impozantných interiérov, svetoznámych tvorcov zo zahraničia, ale predovšetkým autorov významných realizácií na Slovensku, podľa kréda, že úcta k dejinám, architektúre a dizajnu zrkadlí vyspelosť spoločnosti. Na škole dizajnu pôsobí v oblasti teoretického vzdelávania: umelecko-historické disciplíny, dejín umenia a teória interiérového dizajnu; teoretickej odbornej prípravy: technológie a konštrukcie a v praktickej príprave: interiérový dizajn a počítačová vizualizácia.