Personálne obsadenie

*

ZRIAĎOVATEĽ

Mgr. art. DALIBOR BAČA

—————————————————————————————

VEDENIE ŠKOLY

RIADITEĽ:
Ing. MARTIN KOKLES

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA:
Mgr. Jaroslava Kholová, Mgr. Jana Mináriková
zastupkyna@ssus.sk
ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA PRE VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
Mgr. Lucia Gavulová
lucia.gavulova@ssus.sk


CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

RIADITEĽ: Mgr. art. DALIBOR BAČA

—————————————————————————————

PERSONÁLNY A EKONOMICKÝ ÚSEK

EKONOMICKÉ ODDELENIE
RNDr. Zdena Bačová
Mária Kovalčíková
Monika Bednáriková / +421 2 433 301 92 / bednarikova@ssus.sk

PERSONÁLNE ODDELENIE
JUDr. Katarína Starečeková / +421 2 433 301 92 / katarina.starecekova@ssus.sk

SEKRETARIÁT / TAJOMNÍČKA

Mgr. Veronika Segešová
tajomnik@ssus.sk
ssus@ssus.sk

SPOLUPRÁCE, PROJEKTY, VÝSTAVY, PR

Mgr. art. Dalibor Bača
Mgr. Ľuboš Lehocký / lubos.lehocky@ssus.sk

ERASMUS+

Koordinátorky:
Mgr. Jaroslava Kholová
erasmusdesign@gmail.com
eng

Lucia Mináriková
erasmus.sd.fr@gmail.com
fra

GRANTOVÉ PROJEKTY

Viera Krátka
kratka@ssus.sk

—————————————————————————————

VEDÚCI ODBORNÝCH ODDELENÍ

ŠTVORROČNÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM

P / Priemyselný dizajn / Mgr. art. Peter Ilčík / ilcik.peter@gmail.com
GA / Grafický a priestorový dizajn / Mgr. art. Tomáš Vicen / tomas.vicen@gmail.com
GB / Grafický dizajn / Mgr. Michal Mečár / m.mecar@gmail.com
Z / Obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika / Mgr. art. Lukáš Šafař / lukas.safar@gmail.com
A / Animovaná tvorba / Mgr. art. Martin Snopek ArtD. / snopek.mato@gmail.com
F / Fotografický dizajn / Mgr. art. Jana Kirschnerová / kirschner.jana@gmail.com
O / Odevný dizajn / Mgr. Marianna Kajabová / marianna.kajabova@gmail.com
I / Dizajn interiéru / Ing. Lenka Kurjanová / lenivko@gmail.com

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

VEDÚCA VYŠŠIEHO ODBORNÉHO ŠTÚDIA / Mgr. Lucia Gavulová / lucia.gavulova@ssus.sk

FMT / Filmová a mediálna tvorba / Mgr. art. Lukáš Šafař / lukas.safar@gmail.com
AT / Animovaná tvorba / Mgr. art. Martin Snopek ArtD. / snopek.mato@gmail.com
FO / Fotografia / Mgr. art. Jana Kirschnerová / kirschner.jana@gmail.com
ID / Interiérový dizajn / Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. / lorete.kristina@gmail.com
OTD / Odevný a textilný dizajn / Mgr. Marianna Kajabová / marianna.kajabova@gmail.com
GVK / Grafika vizuálnych komunikácií / Mgr. art. Róbert Szegény / robert.szegeny@gmail.com

VEDÚCI ODDELENIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV

Mgr. Roman Balko

—————————————————————————————

TRIEDNI UČITELIA

ŠTVORROČNÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM

I.GA, I.GB – Ing. Zuzana Nováková
I.A, I.F, I.Z – Tatiana Amy Málachová, Dis.
I.I, I.P, I.O – Mgr. Monika Pripoňová
II.GA, II.O – Mgr. Roman Balko
II.GB – Mgr. Soňa Vyskočová
II.A, II.F, II.Z – Mgr. Peter Urban
II.I, II.P Mgr. Marianna Kajabová, PhD.
III.GA, III.GB – Mgr. Bianka Černáková
III.A, III.F, III.Z – Mgr. art. Denisa Havrľová
III.I, III.P, III.O – Ing. Lenka Kurjanová
IV.GA, IV.GB – Mgr. art. Miriam Kulacsová
IV.A, IV.F, IV.Z – Mgr. Jaroslava Kholová
IV.I, IV.P, IV.O – Mgr. Roman Balko

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

I.GVK, II.GVK, III.GVK – Mgr. art. Alžbeta Malovcová
I.ID, II.ID – Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD.
I.TD, II.TD, III.TD – Mgr. Marianna Kajabová, PhD.

—————————————————————————————

ŠTUDIJNÁ PORADKYŇA A ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA

Mgr. Tereza Křečková / studijnaporadkyna@gmail.com

KOORDINÁTOR PRE PROTIDROGOVÚ PREVENCIU

Mgr. Roman Balko

—————————————————————————————

GALÉRIA SUMEC

Mgr. art. Dalibor Bača
Mgr. Ľuboš Lehocký

—————————————————————————————

PEDAGOGICKÁ RADA

pedagogickí zamestnanci

—————————————————————————————

SPRÁVCA SIETE

Mgr. Dušan Kováč