PRIHLÁŠKA NA POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM


>>> INFORMÁCIE O VYŠŠOM ODBORNOM ŠTÚDIU


* PRIHLÁŠKY *
Prihlášky na trojročné pomaturitné vyššie odborné štúdium (VOŠ) môžete Škole dizajnu doručiť kedykoľvek pred termínom prijímacieho konania. PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE STIAHNUŤ >>> TU alebo v prílohe nižšie.


* TERMÍNY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV *

1. termín: 12. JÚN 2024
2. termín: AUGUST 2023

Detaily a presný čas prijímacieho pohovoru Vám budú oznámené v oficiálnej pozvánke, ktorú Vám zašleme v primeranom predstihu pred termínom prijímacieho pohovoru.

Prijímacia skúška pozostáva z prezentácie portfólia vlastnej tvorby, pohovoru a testu všeobecného prehľadu. Prosíme, na prijímací pohovor si prineste kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške, resp. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.


* ODBORY *

Na Škole dizajnu môžu študenti získať vzdelanie a titul DiS. v týchto odboroch:

- GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ
- FOTOGRAFIA (so zameraním na multimédiá: fotografia, filmová tvorba, video, animácia, grafický dizajn)
- ANIMOVANÁ TVORBA (so zameraním na herný dizajn, vývoj hier, aplikácie v hernom dizajne)
- INTERIÉROVÝ DIZAJN
- TEXTILNÝ DIZAJN

>>> Vo všetkých odboroch ide o typ trojročného vyššieho odborného štúdia určeného absolventom akýchkoľvek odborov a zameraní stredoškolského vzdelania s maturitou. >>> TROJROČNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM (VOŠ) je ukončené absolventskou skúškou. Absolvent VOŠ získava absolventský diplom s právom používať titul Dis – diplomovaný špecialista.


VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM sídli a vyučovanie prebieha v centre Bratislavy v budove Školy dizajnu na Panenskej 28 v Bratislave. Prihlášku však prosím pošlite na korešpondenčnú adresu - sekretariát Školy dizajnu:

Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava


* PRIJÍMCIA SKÚŠKA *

>>> Koná sa v priestoroch Školy dizajnu na Panenskej 28 v Bratislave a pozostáva z 2 častí:
1. test všeobecného prehľadu
2. pohovor s uchádzačom – prezentácia portfólia vlastnej tvorby* O ŠKOLE *

>>> KONCEPCIA
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> PEDAGÓGOVIA
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> NOVINKY A ŠKOLSKÉ AKTIVITY
>>> VYBAVENIE A ŠKOLNÉ


>>> INTERNÁT

Študentky a študenti Školy dizajnu majú možnosť ubytovania na internáte Strednej odbornej školy technológií a remesiel na Ivanskej ceste v Bratislave. Prihlášku na internát doručujú študenti/-ky priamo na adresu internátu. > VIAC INFO


* INFO/KONTAKT *


INFO O ŠTÚDIU:
Mgr. Lucia Gavulová, zástupkyňa pre vyššie odborné štúdium:
lucia.gavulova@ssus.sk / +421 2 402 591 59
Mgr. Ľuboš Lehocký: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (pre doručenie prihlášky):
Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava

MIESTO VYUČOVANIA VYŠŠIEHO ODBORNÉHO ŠTÚDIA:
Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Panenská 28
Bratislava
>>> FACEBOOK
>>> INSTAGRAM
temp_file_PRIHLÁŠKA_-_vyššie_odborné_štúdium1.pdf