Dokumenty upravujúce činnosť RŠ

Školský zákon - Vyhláška MŠ SR o školskej samospráve - Štatút Rady školy

Pôsobenie Rady školy upravuje §24 a §25 Zákona č. 596/2003 Z. z. (Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - znenie nájdete > TU, Vyhláška Ministerstva školstva (z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení) a Štatút Rady školy, ktoré nájdete v prílohe.

temp_file_Vyhlaska_MSSR,_Rada_skoly1.pdf temp_file_KOLA_DIZAJNU_-_štatút_rady_školy1.pdf