Fenomény sveta

Fenomény sveta sú vzdelávacím obsahom, ktorý pozostává zo siedmich tém: Voda, Vzduch, Slnko, Kultúra, Komunikácia, Človek, Peniaze, ktoré učiteľom ponúkajú moderný spôsob výučby zážitkového vyučovania s dôrazom na rozvoj zručností pre 21. storočie.

 


Fenomény sveta prinášajú do tried vzdelávací obsah založený na špičkových videách z produkcie BBC, ktoré žiakom prinášajú originálny vizuálny zážitok a umožňujú im ocitnúť sa priamo v centre preberanej témy.

Fenomény sveta umožňujú učiteľovi využívať inovatívne metódy výučby a vďaka tomu rozvíjať kompetencie a zručnosti žiakov nevyhnutné pre prácu a život v 21. storočí. Tímová spolupráca, kritické myslenie, bádateľské aktivity, zavádzanie herných prvkov, či rovesnícke vzdelávanie - to sú iba niektoré z kľúčových atribútov, ktorými možno charakterizovať vzdelávací obsah Fenomény sveta.

Desiatky pestrých medzipredmetových aktivít využívajúcich aktuálne trendy vo vzdelávaní je pripravených tak, aby žiaci premýšľali v súvislostiach. Žiaci sa učia analyzovať informácie, kriticky myslieť, prezentovať svoje názory podložené argumentmi a diskutovať s ostatnými. Vďaka tomu rozvíjajú svoju kreativitu, zlepšujú sa ich komunikačné schopnosti či schopnosť čítať a počúvať s porozumením.


Pedagógovia a prostredníctvom nich aj študentky a študenti získavajú prístup do videoknižnice Fenomény sveta, kde je dostupných 600 vzdelávacích videí a 2000 interaktívnych aktivít vďaka projektu Škola hrou pomocou digitálnych nástrojov. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku z grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 Nadácie Orange.