Prednáška a diskusia na hodine dejepisu: Slovenský štát a Holokaust

​V Škole dizajnu sa uskutočnila v rámci hodín dejepisu s pedagógom Norbertom Gašajom prednáška Ľubomíra Morbachera z občianskeho združenia Living Memory na tému Slovenský štát (1939 - 1945) a Holokaust. S Living Memory spolupracujeme aj pri ďalších náročných historických témach 2. polovice 20. storočia.


Občianske združenie Living Memory vzniklo ako reakcia ľudí, ktorí sa dlhodobo zaoberajú fungovaním totalitných režimov a ktorí sú presvedčení, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou, aj keď sa to tak mnohým môže zdať. “Ľudská dôstojnosť, sloboda a právny štát sú pre nás mimoriadne dôležité. Sme presvedčení o tom, že po prechode z totalitného režimu na demokratický nestačí len vybudovať formálne inštitúcie právneho a demokratického štátu. Potrebná je aj zmena myslenia a konania ľudí v politických a ďalších spoločenských inštitúciách na základe nového hodnotového systému, ktorý stojí na diskontinuite s totalitným komunistickým režimom. Vyrovnávanie sa s totalitami na Slovensku je podľa nás oneskorené, pomalé a nedôsledné, so snahou budovať za minulosťou hrubú čiaru v personálnej, inštitucionálnej a následne i hodnotovej rovine, čo dlhodobo deformuje spoločenské svedomie a zodpovednosť za správu vecí verejných a následne aj inštitúcie demokratického a právneho štátu. V čase keď silnejú hlasy a hnutia šíriace nenávisť a teórie implikujúce rasizmus, bezprávie a ponúkajú totalitné praktiky ako riešenia, sme sa rozhodli aktívne proti tomu vystúpiť. Myslíme si, že nevyhnutnou podmienkou, aby spoločnosť zápas o demokraciu neprehrala je okrem lepšieho spravovania štátu aj nutnosť ísť medzi mladých ľudí priamo do škôl a pred verejnosť v regiónoch Slovenska. Ponúkame to čo vieme, pretože nechceme znovu žiť v neslobode a strachu.” OZ Living MemoryĽubomír Morbacher je absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 2014 pracoval v Ústave pamäti národa v Bratislave, kde sa zaoberal dokumentáciou obetí železnej opony v rokoch 1948 – 1989 a mapovaním štruktúr ŠtB na Slovensku. Od roku 2014 spolupracuje s Platformou európskej pamäti a svedomia so sídlom v Prahe. Je spoluautorom knihy Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989, ktorá získala v roku 2001 Cenu Dominika Tatarku. V roku 2015 sa podieľal na vytvorení dokumentárneho filmu 32 utajovaných strán – správa z pekla.

Za prednášku a jej organizáciu ďakujeme pedagógovi Norbertovi Gašajovi a odborníkovi z Living Memory Ľubomírovi Morbacherovi.