PRIHLÁŠKA NA POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM


>>> INFORMÁCIE O VYŠŠOM ODBORNOM ŠTÚDIU

VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRÁC - PISTORIHO PALÁC - od 5. mája 2024
Vyššie odborné štúdium
Panenská 28
Bratislava

* PRIHLÁŠKY *

Prihlášky na trojročné pomaturitné vyššie odborné štúdium (VOŠ) môžete Škole dizajnu doručiť do 10. 6. 2024 pre 1. termín, resp. do 15. 8. 2024 pre 2. termín. PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE STIAHNUŤ >>> TU alebo v prílohe nižšie.


* TERMÍNY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV *

1. termín: 12. JÚN 2024, 10:00
2. termín: 20. AUGUST 2024, 10:00

Detaily o prijímacom pohovore Vám budú oznámené v oficiálnej pozvánke, ktorú Vám zašleme pred termínom prijímacieho pohovoru.

Prijímacia skúška pozostáva z prezentácie portfólia vlastnej tvorby, pohovoru a testu všeobecného prehľadu. Prosíme, na prijímací pohovor si prineste kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške, resp. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.


* ODBORY *

Na Škole dizajnu môžu študentky a študenti získať vzdelanie a titul DiS. v týchto odboroch:

- GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

- FOTOGRAFIA (so zameraním na multimédiá: fotografia, filmová tvorba, video, animácia, grafický dizajn)

- ANIMOVANÁ TVORBA (so zameraním na herný dizajn, vývoj hier, aplikácie v hernom dizajne)

- TEXTILNÝ DIZAJN


>>> Vo všetkých odboroch ide o typ trojročného vyššieho odborného štúdia určeného absolventom akýchkoľvek odborov a zameraní stredoškolského vzdelania s maturitou. >>> TROJROČNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM (VOŠ) je ukončené absolventskou skúškou. Absolvent VOŠ získava absolventský diplom s právom používať titul Dis – diplomovaný špecialista.


VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM sídli a vyučovanie prebieha v centre Bratislavy v budove Školy dizajnu na Panenskej 28 v Bratislave. Prihlášku však prosím pošlite na korešpondenčnú adresu - sekretariát Školy dizajnu:

Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava


* PRIJÍMCIA SKÚŠKA *

>>> Koná sa v priestoroch Školy dizajnu na Panenskej 28 v Bratislave a pozostáva z 2 častí:
1. test všeobecného prehľadu
2. pohovor s uchádzačom alebo uchádzačkou – prezentácia portfólia vlastnej tvorby>>> INTERNÁT

Študentky a študenti Školy dizajnu majú možnosť ubytovania na internáte Strednej odbornej školy technológií a remesiel na Ivanskej ceste v Bratislave. Prihlášku na internát doručujú študenti/-ky priamo na adresu internátu. > VIAC INFOINFO O ŠTÚDIU:


Mgr. Ľuboš Lehocký:
lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (pre doručenie prihlášky):
Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava

MIESTO VYUČOVANIA VYŠŠIEHO ODBORNÉHO ŠTÚDIA:
Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Panenská 28
Bratislava
>>> FACEBOOK
>>> INSTAGRAM
temp_file_PRIHLÁŠKA_-_vyššie_odborné_štúdium1.pdf