8294 M 03 Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

vedúci odboru:
Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8294 M 03

UPLATNENIE

- televízna a filmová výroba, média, reklama a marketing, kreatívne štúdia

- profesie ako kameraman, zvukár, strihač, grafik, art director

ČO SA NAUČÍTE?

- základné princípy filmovej reči, audiovizuálnej tvorby, 2D a 3D počítačovej grafiky
- poznať problematiku výroby audiovizuálneho diela od prípravných fáz až po obrazovú a zvukovú postprodukciu
- používať filmovú, televíznu, fotografickú a zvukovú techniku
- uplatniť metódy počítačovej grafiky v oblastiach umeleckej tvorby
- pracovať s programami ako Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, Adobe After Effects, Celtx

- pracovať samostatne aj v tíme (štábe)
- orientovať sa v dejinách umenia, filmu a audiovizuálnych médií
- prezentovať (slovne aj graficky) svoje výtvarné myšlienky a koncepcie
- základné vedomosti z ekonomiky a marketingu

ŠTÚDIUM

Študenti odboru skúmajú možnosti filmovej reči, 2D a 3D počítačovej grafiky a animácie pri tvorbe audiovizuálnych a multimediálnych diel. Naučia sa pracovať s obrazovou a zvukovou tvorbou – virtuálnou grafikou ako médiami na osobný výraz autorov, pre ktorých sú tieto disciplíny umením, nie len výrobným prostriedkom.

Počas štúdia si študenti samostatne rozvíjajú a zdokonaľujú svoje schopnosti a prax ako členovia kreatívneho umeleckého tímu. Získavajú celý rad technických a praktických zručností, učia sa kriticky premýšľať o vybraných médiách a pracujú na rozvoji vlastného originálneho jazyka a estetiky. Štúdium zahŕňa širokú škálu práce. Od osobných esejí, cez dokumenty, až po experimenty v rozprávaní. Od lyrických a abstraktných filmov až po virtuálnu grafiku a rozšírenú obrazovú tvorbu. Dôraz sa pritom kladie na individuálny prístup ku každému študentovi a jeho profesionálnemu záujmu.

Intenzívne štvorročné štúdium vytvára podmienky pre aktívnu a dynamickú prácu, ktorej súčasťou sú filmy, 2D a CGA (computer graphic) animácie, prezentujúce širokú škálu pokročilých zručností vo vizuálnom pozorovaní a koncepčnom rámcovaní, od autorských a režijných vízii až po technické znalosti. Škola vedie študenta k efektívnej práci profesionálneho umelca v rôznych interdisciplinárnych prostrediach, so schopnosťou aplikovať získané zručnosti napríklad pre web, TV, reklamu, divadlo a iné obrazové média. Počas štyroch rokov študenti spolupracujú na vytváraní jedinečných naratívnych riešení zadaných tém a cvičení.

V prvom ročníku absolvujú výtvarnú prípravu, oboznamujú so základmi obrazovej tvorby – virtuálnej grafiky, s výrazovými prostriedkami obrazu, teóriou a odbornou terminológiou.

V druhom ročníku realizujú viacero praktických zadaní (režijno-scenáristických, obrazových, grafických), prehlbujú svoje znalosti z dramaturgie, obrazovej tvorby, animácie.

V treťom ročníku študenti prechádzajú na pokročilejšiu úroveň vo svojej práci s obrazom a zvukom, učia sa pracovať s dialógmi, hudbou, osvojujú si základy televíznej grafiky (znelky) a reklamy.

Vo štvrtom, maturitnom ročníku, môžu študenti individuálne tvarovať svoju tvorbu podľa špecifických a aktuálnych oblastí záujmu, ktoré prostredníctvom zvolenej témy zúročia vo svojej absolventskej práci.

V priebehu celého štúdia rozvíjajú a dopĺňajú svoje portfólia na profesionálnu úroveň.

Profesionalita: Štúdium približuje obrazovú a zvukovú tvorbu – virtuálnu grafiku na pokročilej úrovni ako praktické remeslo a dizajnové umenie. Kombináciou teoretického štúdia a praktických cvičení stavia na bohatých poznatkoch pre najdôležitejšie oblasti tvorby, ako napríklad práca so svetlom, kamerou a fotoaparátom, strihovou skladbou, zvukom, dramaturgiou, počítačovou grafikou a vizuálnymi efektmi.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolvent odboru sa môže uplatnť ako samostatný kreatívny profesionál v oblasti filmovej, televíznej a reklamnej tvorby, ako autor filmov, reklamných či hudobných videí, televíznych kampaní a upútaviek, ako kameraman, strihač audiovizuálnych médií, režisér alebo asistent jednotlivých členov filmového a televízneho štábu.

Študenti a absolventi odboru