Animovaná tvorba

vedúci odboru:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD.

pedagógovia:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. Tomáš Kičina Mgr. Tomáš Kičina Ing. arch. Rastislav Palugyay Ing. arch. Rastislav Palugyay Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Vladimír Král Bc. Martin Tesák Bc. Martin Tesák Tatiana Amy Málachová, DiS. Tatiana Amy Málachová, DiS.


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8630 M Animovaná tvorba

Študijný odbor animovaná tvorba pripravuje svojich študentov a študentky na podmienky zamestnania v informačnej spoločnosti, ktorá pri práci s prostriedkami televíznej a filmovej technológie vyžaduje nie len znalosť teoretických vedomostí, ale najmä praktické zručnosti.

Vyučovanie je organizované tak, aby sa študenti a študentky zoznámili s dejinami filmu a animovanej tvorby, výrazovými prostriedkami audiovizuálneho média a s technológiou výroby rôznych audiovizuálnych diel.

V jednotlivých predmetoch sa predstavujú fázy procesu výroby a vznik audiovizuálneho animovaného diela: výtvarná príprava, scenáristika, réžia, 2D animácia, 3D animácia, strih, zvuk, vizuálne efekty a produkcia. Vyvrcholením štúdia v záverečnom ročníku je realizácia absolventského filmového alebo animovaného projektu.

Absolvent alebo absolventka sú svojimi tvorivými zručnosťami a odbornou, technologickou vybavenosťou pripravení na obsadenie pozícií vo verejnoprávnych médiách, súkromných televíznych spoločnostiach, filmových organizáciách, produkčných spoločnostiach a postprodukčných štúdiách.

Absolventi a absolventky sa uplatnia v mediálnej a filmovej sfére s presahom do internetových a reklamných médií, prípadne môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole s audiovizuálnym zameraním. Sú pripravení používať odborné metódy práce a konať v súlade s právnymi normami, uznávanými v mediálnej praxi. Medzi ich komunikačnú vybavenosť patrí ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka a audiovizuálnej terminológie v danom jazyku, ako predpokladu uplatnenia sa na medzinárodnom trhu práce.ODBORNÉ PREDMETY:

1. ROČNÍK: dejiny animovaného filmu, dejiny výtvarnej kultúry, výtvarná príprava, počítačová grafika, 2D animácia, obrazová tvorba, základy fotografovania

2. ROČNÍK: dejiny animovaného filmu 2, dejiny výtvarnej kultúry 2, výtvarná príprava 2, 2D animácia 2, 3D animácia, obrazová tvorba 2

3. ROČNÍK: dejiny animovaného filmu 3 dejiny výtvarnej kultúry 3, 2D animácia 3, 3D animácia 2, obrazová tvorba 3, videotvorba, zvuková skladba, typografia

4. ROČNÍK: dejiny animovaného filmu 4 dejiny výtvarnej kultúry 4, 2D animácia 4, 3D animácia 3, obrazová tvorba 4, videotvorba 2, zvuková skladba 2, webdizajn


ABSOLVENT/-ka dokáže klientom poskytovať profesionálne služby a suverénne a kreatívne sa pohybovať v rôznych oblastiach animovanej tvorby, videa a voľného umenia:

TRADIČNÁ A DIGITÁLNA KRESBA, MAĽBA, MODELOVANIE, TVORBA REKVIZÍT, 2D A 3D ANIMÁCIA, TVORBA A POSTPRODUKCIA AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA A FOTOGRAFIE, TVORBA REKLAMNÝCH SPOTOV, VIZUÁLOV PRE TELEVÍZNU GRAFIKU – ZNELKU A JINGLE, TVORBA BANNEROV A ANIMOVANÝCH PRVKOV V INTERNETOVOM A HERNOM PROSTREDÍ, TVORBA VIZUÁLNYCH A ZVUKOVÝCH EFEKTOV, TVORBA SCENÁROV A STORYBOARDOV.


AKTIVITY počas štúdia:

Študenti a študentky počas 4 rokov absolvujú PLENÉR, LYŽIARSKY KURZ, EXKURZIE, NÁVŠTEVY VÝSTAV, PREDNÁŠKY A WORKSHOPY s dizajnérmi, umelcami a odborníkmi, každoročnú PRAX A RIEŠENIE REÁLNYCH ZÁKAZIEK pre externých klientov, prípravu vlastných VÝSTAV a majú možnosť absolvovať tiež ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ (Estónsko, Taliansko, Rakúsko, Česko, Slovinsko) alebo TVORIVÝ POBYT PRI MORI (Slovinsko).MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

TELEVÍZIA, FILM, MÉDIA, HERNÝ PRIEMYSEL, GRAFICKÉ ŠTÚDIA, REKLAMNÉ A KREATÍVNE AGENTÚRY, KREATÍVNE ODDELENIA FIRIEM, FREELANCE KREATÍVNE SLUŽBY, PRODUKCIA A POSTPRODUKCIA AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL

Absolvent/-ka môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na dizajn, umenie, film, architektúru, žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, marketing a humanitné vedy.