p 8602 M Priemyselný dizajn

vedúci odboru:
Mgr. art. Peter Ilčík Mgr. art. Peter Ilčík

pedagógovia:
Ivan Žákovič, akad. sochár Ivan Žákovič, akad. sochár Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Bc. Oleksandra Bakushina Bc. Oleksandra Bakushina Mgr. art. Štefan Sekáč Mgr. art. Štefan Sekáč


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8602 M

ČO SA NAUČÍTE?

- navrhnúť, vytvoriť technickú dokumentáciu a vyrobiť jednoduchý produkt pre odvetvie transportu alebo športu (napr. sánky, kolobežka, bicykel), nábytkárskeho priemyslu (napr. svietidlo, stolička, vešiak, zrkadlo, stôl) spotrebného priemyslu (napr. kuchynské náradie, príbor, nádoby, fľaše, doplnky, hodiny) a ďalších odvetví priemyselného dizajnu
- používať programy ako AutoCAD, SketchUp, Photoshop na výbornej úrovni
- uplatňovať vo svojej práci klasické i najnovšie výtvarné postupy a techniky
- kresliť a modelovať, pracovať s 2D a 3D počítačovými programami
- poznať a využívať v navrhovaní a realizácii produktov rozmanité povrchy, materiály, štruktúry, technologické a výrobné postupy či inovatívne myšlienky a poznatky zo svojho odboru

- kriticky, technicky a kreatívne myslieť
- vytvárať premyslené a funkčné návrhy
- multimediálne prezentovať výstupy svojej práce
- mať rozhľad a cit na poli priemyselného dizajnu a umenia


Študenti sa učia kreatívnej práci v oblasti priemyselného dizajnu, od výroby produktov pre rôzne odvetvia dopravy cez širokú skupinu výrobkov pre nábytkársky sektor až po najrozmanitejšiu sféru produktov spotrebného priemyslu. Teoreticky aj prakticky ovládajú základné odborné výtvarné prostriedky a postupy, strojársku a výtvarnú technológiu, nové technológie výpočtovej techniky viažuce sa k profesii, základy ergonómie v dizajne, základy ekológie a environmentálnej výchovy, základy tvarovej psychológie. Učia sa navrhovať nové koncepty po obsahovej a formálnej stránke, inovovať staršie koncepcie /redizajn, styling/. Vytvorenie výtvarno-technickej dokumentácie ako sú technické výkresy, skice, prezentačné kresby, plagát, počiítačová vizualizácia v 3D aplikácii sú neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacieho programu.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi odboru sú pripravení na samostatnú prácu, ako aj na prácu v tíme ako stredný výtvarne-technický pracovník v rôznych oblastiach priemyselného dizajnu, interiérového dizajnu, v rôznych dizajnérskych štúdiách, projekčných kanceláriách, v poradenstve v oblasti spotrebného priemyslu, v reklamných agentúrach. Majú predpoklady na ďalšie štúdium špecializačné i vysokoškolské vo výtvarných či pedagogických odboroch.