Študentské práce

Spoločenská hra / Praktické cvičenia / 2. roč. / kombinované techniky Portál / Priestorová tvorba / 3. roč. / kombinované techniky Busta / Priestorová tvorba / 4. roč. / sadra Dlažobné kocky / Priestorová tvorba / 3. roč. / maľba akrylom Citáty známych osobností / Klauzúrna práca / 3. roč. / tuš, linorez Citáty známych osobností / Klauzúrna práca / 2. roč. / tuš, digit. grafika Citáty známych osobností / Klauzúrna práca / 1. roč. / tuš, farby na textil Typokompozícia / Typografia / 1. roč. / kresba ceruzkou Iniciála / Typografia / 1. roč. / kombinované techniky Kresba / 1. ročník / ceruzka, uhoľ, giocondy Pohľadnica slovenských miest / Klauzúrna práca / 3. roč. / drevorez Pohľadnica slovenských miest / Klauzúrna práca / 2. roč. / suchá ihla Pohľadnica slovenských miest / Klauzúrna práca / 1. roč. / linorez Filmový plagát / Výtvarná príprava / 2. roč. / kombinované techniky Typokomix / Výtvarná príprava / 1. roč. / digitálna grafika Plagát “Známa osobnosť” / Výtvarná príprava / 2. roč. / digitálna grafika Ikonografia v reklame / Výtvarná príprava / 2. roč. / digitálna grafika Tapeta / Výtvarná príprava / 1. roč. / digitálna grafika Svetlo v lese / Výtvarná príprava / 1. roč. / maľba akrylom Minimalistický plagát / Praktické cvičenia / 3. roč. / maľba akrylom

8604 M Grafický dizajn

vedúci odboru:
Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár

pedagógovia:
Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Mgr. art. Martin Schwarz Mgr. art. Martin Schwarz Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. René Gabrielli Mgr. art. René Gabrielli Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Alžbeta Malovcová


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8604 M

ČO SA NAUČÍTE?

- používať programy ako Photoshop, InDesign, Ilustrator, AfterEffects, Dreamweaver HTML, CSS, PHP na pokročilej úrovni
- zvládnuť základné postupy pri práci: idea/skica/selekcia/finálny návrh/realizácia/dokumentácia
- princípy figurálnej kresby a zvládnuť tradičné grafické techniky: tlač – hĺbka a plocha
- navrhnúť a pripraviť grafické dáta pre plagát, leták, časopis, knihu, katalóg, bilbord
- navrhnúť a zrealizovať kompletnú vizuálnu identitu firmy, logo, vizitku, reklamné predmety
- realizovať samostatne zákazku pre zadávateľa
- navrhnúť webstránku a animované prvky v internetovom prostredí
- technické zručnosti ovládania termolisu, tlačiarne, skenera, plotru, cnc fréz, 3D tlačiarne

- pracovať samostatne aj v tíme
- pohotovo riešiť neočakávané situácie
- ponúkať originálne riešenia
- byť primerane (seba)kritický
- sebavedomo si obhájiť svoju prácu
- navrhovať kreatívne technické a materiálové riešenia


Štvorročné štúdium v odbore grafický dizajn vytvára podmienky pre aktívnu a praktickú prácu, ktorej súčasťou je práca s vektorovou a rastrovou grafikou, virtuálnou grafikou, kresbou, maľbou alebo voľnou grafikou. Štúdium umožňuje nadobudnúť širokú škálu pokročilých zručností v tvorbe grafického dizajnu, rozličné technické znalosti a postupy práce. Škola vedie študenta k efektívnej práci profesionálneho umelca a dizajnéra v rôznych interdisciplinárnych prostrediach a k schopnosti aplikovať získané zručnosti napríklad v oblasti webdizajnu, printovej reklamy, vizuálnej identity a iných oblastiach vizuálnej komunikácie.

Počas štyroch rokov študenti spolupracujú na vytváraní jedinečných riešení zadaných tém a cvičení. V prvom ročníku absolvujú predmet výtvarná príprava ako hlavný odborný predmet. Študenti sa ďalej oboznamujú so základmi digitálnej grafiky, s výrazovými prostriedkami písma na predmete typografia a teóriou a odbornou terminológiou na predmete technológia. Dôraz je kladený aj na základné kresbové zručnosti na predmete figurálna kresba, čo je neskôr základom pri skicovaní nápadov pri navrhovaní.

V druhom ročníku realizujú študenti viacero praktických zadaní (výtvarné techniky ako akvarel, tempera, pastel, akryl, koláž, frotáž), ktoré po odbornej stránke konzultujú na predmete technológia. Prehlbujú svoje znalosti v počítačovej grafike, kde kombinujú vlastný kresbový návrh s digitálnym. Študenti pracujú na zadaniach medzipredmetovo, riešenie zadania teda realizujú na viacerých predmetoch – napríklad počítačová grafika a typografia na tému plagát.

V treťom ročníku študenti vo svojej práci prechádzajú na pokročilejšiu úroveň. Na hlavnom odbornom predmete – navrhovanie – vypracúvajú komplexné riešenia tém, teda rešerš + výstupný formát pre riešenie zadania + online prezentácia + fotodokumentácia. Na odbornom predmete praktické cvičenia sa učia pracovať v online prostredí v rámci webdizajnu, html, css, php, osvojujú si základy kódovania a grafické riešenie webu.
Vo štvrtom, maturitnom ročníku, môžu študenti individuálne tvarovať svoju tvorbu podľa vlastných oblastí záujmu, ktoré prostredníctvom zvolenej témy zúročia vo svojej práci na odbornom predmete navrhovanie. Učia sa riešiť zadania samostatne, pripravujú si svoje autorské printové a digitálne portfólia, ktoré v priebehu celého štúdia dopĺňajú a rozvíjajú na profesionálnu úroveň. Portfólia študenti môžu využiť pri prijímacích pohovoroch na štúdium na vysokých školách alebo pracovných pohovoroch.

Štúdium približuje odbor grafického dizajnu – virtuálnu a printovú grafiku na pokročilej úrovni ako praktické remeslo a dizajnové umenie. Kombináciou teoretického štúdia a praktických cvičení stavia na bohatých poznatkoch pre najdôležitejšie oblasti tvorby, ako napríklad práca s počítačom – grafickým softvérom, fotoaparátom, plotrom, rezačkou, laminovačkou, cnc frézou, skenerom, tlačiarňou, 3D tlačiarňou, termolisom, počítačovou grafikou – raster a vektor, vizuálnymi efektami, zásadami pri tvorbe dizajnmanuálov, väzbe kníh, tlače a kompozícii plagátov, reklamných polepov, webdizajnu, prípravy dát pre iné média, napríklad textil a pod.

Absolvent odboru grafický dizajn dokáže zrealizovať zadanie samostatne od návrhu až po finálnu realizáciu.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolvent získava odborné kompetencie v oblasti mediálnej vizuálnej komunikácie ako samostatný tvorivý procovník alebo ako súčasť tímu v reklamných agentúrach, grafických štúdiách, v printových médiách pri tvorbe grafických riešení.