i Interiérový dizajn

vedúci odboru:
Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD.

pedagógovia:
Mgr. art. Rita Koszorús Mgr. art. Rita Koszorús Ing. Lenka Kurjanová Ing. Lenka Kurjanová Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Ivan Dudáš, ArtD. Mgr. art. Ivan Dudáš, ArtD.


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8621 Q Interiérový dizajn

ČO SA NAUČÍTE?

- používať programy ako AutoCAD, SketchUp, Photoshop na pokročilej úrovni
- využívať technické poznatky z architektúry a stavebníctva
- výborne kresliť podľa skutočnosti a kresbou vyjadriť návrh priestoru v celku aj v detaile
- zamerať zložitejší interiérový priestor a vytvoriť výkres pôvodného stavu
- vymyslieť a navrhnúť dispozíciu bytového aj verejného interiéru
- vymyslieť a navrhnúť kompletnú štúdiu interiéru
- vymyslieť a navrhnúť dekoráciu a scénografiu rozmanitých podujatí
- orientovať sa medzi firmami spolupracujúcimi s interiérovými dizajnérmi
- vytvoriť reprezentatívny plagát, prezentáciu a portfólio svojej práce

- kriticky, technicky a kreatívne myslieť
- výborne analyzovať zadania
- vytvárať premyslené a funkčné návrhy
- viesť s klientom dialóg k spokojnosti všetkých zúčastnených
- sebavedomo prezentovať výstupy svojej práce
- mať rozhľad a cit na poli interiéru, architektúry a umenia


Absolventky a absolventi študijného odboru interiérový dizajn sú kreatívni výtvarníci a profesionáli v oblasti tvorby nových konceptov interiérových riešení, ale aj inovácie starších koncepcií.

Ovládajú problematiku výtvarného riešenia rôznych typov interiérov v nadväznosti na technickú stránku ich architektonického riešenia. Majú prehľad v dejinách umenia so zameraním na odbor architektúra a interiérový dizajn. Študenti a študentky dokážu ponúknuť klientom služby spojené s vytvorením príslušnej výtvarno-technickej dokumentácie, cenovej kalkulácie, ale aj odborné konzultácie a sprostredkovanie samotnej realizácie návrhu.

Absolventi a absolventky vedia čítať a kresliť technické výkresy, vytvárať pútavé skice a prezentačné kresby, vhodne pracovať s farbou, svetlom a povrchom, poznajú typické vlastnosti materiálov používaných v interiéri, ovládajú možnosti ich použitia a technológie spracovania.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi a absolventky majú predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj. Sú pripravení na úspešné fungovanie v podmienkach kreatívnych odvetví pracovného trhu, umeleckej praxe alebo na vysokoškolské štúdium výtvarného zamerania.

Nachádzajú uplatnenie najmä v tvorivej spolupráci s architektmi, dizajnérmi a projektantmi. Dosiahnuté vzdelanie im umožňuje vykonávať vlastné podnikateľské aktivity, uplatniť sa v zamestnaniach, kde sa vyžaduje primeraná úroveň teoretickej a praktickej prípravy v oblasti interiérového dizajnu a navrhovania kreatívnych priestorových riešení. Majú schopnosť samostatného praktického odborného výkonu.

Uplatňujú sa ako kreatívni dizajnéri a dizajnérky v interiérových a architektonických štúdiách a ateliéroch alebo projekčných kanceláriách.