f Fotografia

vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles Mgr. Rudolf Lendel Mgr. Rudolf Lendel doc. Mgr. Jozef Sedlák doc. Mgr. Jozef Sedlák Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
ISCED 3A


SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

Absolvent študijného odboru má najnovšie poznatky v oblasti fotografie vo všetkých jej podobách - od dokumentárnej po aplikovanú fotografiu a zároveň komplexné vedomosti v oblasti výtvarného umenia, fotografie, videotvorby, typografie, dizajnu, počítačovej grafiky. Dôležitou súčasťou štúdia sú aj predmety zamerané na podnikanie a marketingovú komunikáciu, ktoré majú viesť k osvojeniu a rozvoju schopnosti adaptability na ekonomické a spoločenské podmienky.

Absolvent je kreatívny výtvarník a odborník v oblasti fotografie. Vie sa orientovať v jednotlivých disciplínach umenia a využívať ich vo svojej profesii. Rozvíja vlastné konceptuálne a kritické myslenie, ovláda klasické i súčasné fotografické techniky a  technológie. Dokáže organizovať, projektovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu vo forme portfólia, webovej stránky a autorskej výstavy.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolvent študijného odboru fotografia sa môže uplatniť najmä vo sfére vizuálnej a mediálnej komunikácie - vo fotografických ateliéroch, v grafických a reklamných agentúrach, vo filmových štúdiách a televíziách. Získané odborné vzdelanie z oblasti podnikania, reklamy a marketingovej komunikácie umožňuje absolventovi vykonávať aj podnikateľské aktivity v umení a kultúre.

Študenti a absolventi odboru

Peter Bohm | Michaela Juríčková | Lukáš Procházka | Katarína Šidová | Radovan Dranga | Natália Korčáková | Juraj El Hamwi | Robert Melicher | Michaela Koleková | Kristína Rišková | Ingrid Deáková | Marianna Tomanová | Petra Radványiová | Jakub Šuvada | Ján Németh | Magdaléna Mináriková | Dominika Haláková | Patrícia Matiová | Marek Ševc | Veronika Kovácsová | Adam Tamáši | Veronika Sloviková | Laura Štrompachová | Jakub Šilhár | Viktor Šelesták | Marek Pupák | Paulína Maťová | Ivan Kalev | Matúš Hôrčik | Veronika Durbáková | Ján Skaličan | Ľuboš Kotlár | Marek Neumahr | Lenka Adamčáková | Ivana Durkáčová | Simona Petrlová