Bohumil Bača - Tvorba a Škola dizajnu, monografia zriaďovateľa

Predstavujeme Vám monografiu tvorby zakladateľa Školy dizajnu Bohumila Baču, akad. mal., ktorá zahŕňa okrem rozsiahlej obrazovej a textovej dokumentácie a interpretácie tvorby autora aj príbeh vzniku Školy dizajnu a prvých rokov jej fungovania.


BOHUMIL BAČA
tvorba & škola dizajnu

*

Autori textov: Božena Juríčková (ed.), Bohunka Koklesová, Dušan Junek, Bohumil Bača / Vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj - Záhorská galéria v Senici, 2007

>>> Monografiu je možné zakúpiť na sekretariáte Školy dizajnu za 25€.

Dva texty Boženy Juríčkovej chronologicky sledujú celý doterajší priebeh Bačovej tvorby vo voľnej maľbe a kresbe s vyčlenením určitých tematických okruhov a cyklických celkov vo väzbe na výrazové prostriedky maliara, bytostne disponujúceho expresívnym prejavom s charakteristickou nervnou rytmikou, ale aj zakotveným abstraktom vždy prítomného uchopiteľného tvaru. Kým nosný text Boženy Juríčkovej je typom introspekcie do povahy a podoby etapizovaných súborov diel s podstatnou časťou komentovania obrazového výberu, má text Bohunky Koklesovej charakter vstupnej štúdie v dobových a výtvarno-vývojových širších vzťahoch, zameriava sa na 60-te a začiatok 70-tych rokov…

PhDr. Mária Smoláková, CSc.


OBSAH

9 - Tvorba
26 - PAMÄTNÍKY 1969 – 1972
34 - VOJNOVÉ UTRPENIA 1970 – 1972
40 - METAMORFÓZY 1973 – 1979
48 - ČLOVEK A ZEM 1984 – 1986
54 - VZŤAHY 1985 – 1987
60 - ČLOVEK A KRAJINA 1987 – 1991
72 - ĽUDSKÉ REŤAZE , ZELENÉ KRÍDLA 1989 – 1991
78 - KRÍŽE, STĹPY 1990 – 1993
84 - BRÁNY 1990 – 1994
90 - VEŽE 1991
98 - VARIÁCIE 1994
104 - KYVADLÁ ČASU 1994 – 1998
114 - HRANIC A PRIESTORU 1995 – 1996
118 - BRÁNY A KYVADLÁ 1994 – 1998
128 - OBLÚKY 1998 – 2001
134 - BEZTIAŽ , LISTY 2002 – 2004
144 - ĽUDSKÉS CHRÁNKY 2005 – 2007
152 - KATEDRÁLY (RODOSTROM) 2007 – 2008
158 - Plávajúce osudy
162 - Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
164 - Život, tvorba, škola
166 - Biografia
170 - Výstavy
171 - Monumentálne realizácie
172 - Zastúpenie v zbierkach
173 - Výber z literatúry
174 - Resumé

>>> Monografiu je možné zakúpiť na sekretariáte Školy dizajnu za 25€.