Modernizácia pracovísk Školy dizajnu - Odevný dizajn

Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Školy dizajnu – Odevný dizajn

Dokumenty na stiahnutie:
> Výzva na predkladanie ponúk – odevný dizajn
> Príloha č. 1 Vyhlásenie potenciálneho dodávateľa – OD
> Príloha č. 2 Cenová ponuka_návrh na plnenie kritérií – OD
> Príloha č. 3 Návrh Zmluvy – OD
> Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky – OD

> Záznam z prieskumu trhu - odevný dizajn

> Kúpna zmluva + prílohy