Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky – fotka

temp_file_Príloha_č._4_Opis_predmetu_zákazky6.xlsx