Prílohy k zápisnici zo zasadnutia RŠ 14. 12. 2021

​Prílohy k Zápisnici zo zasadnutia Rady školy z dňa 14. 12. 2021

KOLA_DIZAJNU_-_štatút_rady_školy.pdf PLÁN_PRÁCE_ŠKOLY_2021-22.pdf Správa_o_VV_činnosti,_je_jvýsledkoch_a_podmienkach_za_šk_rok_20_21.pdf