Zasadnutia Rady školy

22. 1. 2024
Program:
- výberové konanie na obsadenie miesta miesta riaditeľa/-ky Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču

​14. 11. 2022
Program:
- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

23. 3. 2022

Program:
- informácie o priebehu odbornej praxe v šk. roku 2021/2022
- informácie o prijímacom konaní do 1. ročníka v šk. roku 2022/2023
- informácie o maturitných skúškach v šk. roku 2021/2022
- hodnotenie hybridného vzdelávania a informácie o projekte „Školský digitálny koordinátor“

14. 12. 2021

Program:
- Voľba predsedu a podpredsedu Rady školy
- Návrh Štatútu rady školy
- Prerokovanie Správy
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2020/2021
- Prerokovanie Plánu práce na rok 2021/2022
- Diskusia, návrhy vedeniu školy