ŠKOLA DIZAJNU - NAŠE HODNOTYPre Školu dizajnu sú dôležité hodnoty: sloboda, kreativita, individualita, ohľaduplnosť. Je pre nás nesmierne dôležité, aby naše študentky a študenti mohli slobodne, ale s rešpektom k iným vyjadriť svoj názor, kreatívne realizovať svoje dielo, rozvíjať svoj talent, individualitu, ale aj schopnosť spolupráce a aby mali podporu v snahe prekračovať vlastné tvorivé a intelektuálne horizonty.


Naša škola stojí na troch pilieroch: inšpiratívne tematické plány študijných odborov, kvalitný pedagogický kolektív a aktívna spolupráca so zamestnávateľmi, s odbornou a kultúrnou sférou či so zahraničnými školami a partnermi prostredníctvom stáží, workshopov, tvorivých a vzdelávacích mobilít.

Je pre nás dôležité, aby sa študenti a študentky naučili vnímať svet v širších kontextoch, aby kriticky premýšľali, aby si kládli otázky a hľadali odpovede. Naša výuka a prax ponúka šancu stať sa nie len kvalitnými a rozhľadenými, ale aj zodpovednými dizajnérmi a dizajnérkami, ľuďmi, ktorí dokážu tvoriť a posúvať existujúce štandardy vo svojich odboroch.


>>> VIAC O ŠKOLE DIZAJNU

>>> NAŠE AKTIVITY
>>> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM