NAŠE HODNOTYPre Školu dizajnu sú dôležité hodnoty: sloboda, kreativita, individualita, ohľaduplnosť. Je pre nás nesmierne dôležité, aby študenti mohli slobodne, ale s rešpektom k iným vyjadriť svoj názor, kreatívne realizovať svoje dielo, individuálne rozvíjať svoj talent a prekračovať vlastné tvorivé a intelektuálne horizonty.


Naša škola stojí na troch pilieroch: inšpiratívne tematické plány študijných odborov, kvalitní pedagógovia a aktívna spolupráca so zamestnávateľmi, s odbornou a kultúrnou sférou či so zahraničnými školami a partnermi prostredníctvom stáží, workshopov, tvorivých a vzdelávacích mobilít.

Je pre nás dôležité, aby sa študenti naučili vnímať svet v širších kontextoch, aby kriticky premýšľali, aby si kládli otázky a hľadali odpovede. Naša výuka a prax ponúka študentom šancu stať sa výnimočnými dizajnérmi, umelcami, tvorcami a posúvať existujúce štandardy vo svojich odboroch.


>>> VIAC O ŠKOLE DIZAJNU

>>> NAŠE AKTIVITY
>>> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM