ŠKOLA DIZAJNU - ČO PODPORUJEME

Poslaním Školy dizajnu je podporovať nezávislé myslenie v kreatívnom a vizuálnom prostredí. Študentky a študentov podporujeme v zvedavosti, vlastných nápadoch, objavoch, experimentoch, jednoducho vo všetkom, čím sa prejavuje ich talent a uvažovanie.

Zároveň si uvedomujeme, že talent musí byť podporený trpezlivosťou, sebadisciplínou, intelektuálnym rozvojom, teóriou prepojenou s praxou, štúdiom jazykov a medzinárodnou skúsenosťou.

Poznanie o svete pre nás zahŕňa aj sociálny a ekologický rozmer. Rozprávame sa o problémoch spoločnosti, všímame si environmentálne problémy, uvažujeme o riešeniach. Esenciálne dôležité sú pre nás vzájomný rešpekt, podpora a ohľaduplný prístup k iným, k sebe a k svetu.>>> VIAC O ŠKOLE DIZAJNU
>>> NAŠE AKTIVITY

>>> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM