POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - INFO PRE UCHÁDZAČOV/-KY

>>> INFO O ŠTÚDIU: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

>>> PRIJÍMAČKY: 24. AUGUST 2022


>>> PRIHLÁŠKA


ČO JE VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM?

Vyššie odborné štúdium
je typ trojročného pomaturitného štúdia určeného pre absolventky a absolventov stredných škôl s maturitou. Ukončuje sa absolventskou skúškou, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul DiS – diplomovaný špecialista. Vzdelávanie zahŕňa teoretické vyučovanie, praktické cvičenia, semináre, konzultácie i exkurzie, pričom dôraz sa kladie na praktickú prípravu. Absolventky a absolventi VOŠ sú kreatívni profesionáli s výborným prehľadom, znalosťami a praktickými skúsenosťami vo svojom odbore, schopní uplatniť sa ihneď v praxi, alebo pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na Slovensku i v zahraničí.


>>> ODBORY

- GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

- INTERIÉROVÝ DIZAJN

- TEXTILNÝ DIZAJN

- FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA

- ANIMOVANÁ TVORBA

- FOTOGRAFIA>>> PRIHLÁŠKY

Prihlášky na pomaturitné vyššie odborné štúdium (VOŠ) môžete Škole dizajnu doručiť kedykoľvek pred termínom prijímacieho konania. PRIHLÁŠKU A INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NÁJDETE >>> TU


>>> TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: 24. 8. 2022, 8:30

Prijímacia skúška pozostáva z prezentácie portfólia vlastnej tvorby, pohovoru a testu všeobecného prehľadu.


>>> O NÁS

>>> VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRÁC
>>> O ŠKOLE
>>> VÝHODY ŠKOLY DIZAJNU
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> PEDAGÓGOVIA
>>> VYBAVENIE A ŠKOLNÉ
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> PRAKTICKÝ ROZMER ŠTÚDIA
>>> NAŠE AKTIVITY

>>> INTERNÁT

Študentky a študenti Školy dizajnu majú možnosť ubytovania na internáte Strednej odbornej školy technológií a remesiel, ktorý sa nachádza priamo v areáli Školy dizajnu. Prihlášku na internát doručujú študenti/-ky priamo na adresu internátu. > VIAC INFO

>>> SLEDOVAŤ NÁS MÔŽETE AJ TU

>>> FACEBOOK
>>> INSTAGRAM
>>> YOUTUBE