Jakub Navrátil - Itchy cut

​GALÉRIA SUMEC
Ivanská cesta 21, Bratislava
19. 4. – 26. 5. 2023


VERNISÁŽ

19. 4. 2023, 12:00 / primárne pre študentov a študentky Školy dizajnu > 19. 4. 2023, 17:30 / pre verejnosť

JAKUB NAVRÁTIL - ITCHY CUT
Kurátor: Ľuboš Lehocký

Jakub Navrátil je na slovenskej maliarskej scéne nenápadnou, ale svojim prístupom pozoruhodnou osobnosťou. Nereaguje na otvorené výstavné výzvy galérií, neuchádza sa o štipendijné podpory z verejných zdrojov, nezastupuje ho žiadna galéria a so svojou tvorbou nevstupuje aktívne na trh s umením, ani nevyvíja cielené aktivity smerujúce k masovému zviditeľneniu svojej tvorby a jej možnej komodifikácii, ak nepočítame jeho trojnásobnú finálovú účasť v Maľbe – Cene Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov. Za ostatných 8 rokov je aktuálna výstava iba jeho treťou samostatnou prezentáciou na Slovensku. Pozícia tak trochu „mimo“ mu však podľa jeho vlastných slov prináša mentálne tvorivé oslobodenie, ktoré mu umožňuje maľovať a tvoriť bez potreby permanentnej sprístupňujúcej komunikácie, sebaprezentácie, sebainterpretácie a zámerného alebo podvedomého korigovania svojej práce vo vzťahu k očakávaniam a reakciám odbornej, laickej alebo umenie kupujúcej verejnosti. Publikom si je väčšinou on sám a niekoľko jeho blízkych, sprostredkovane ide maximálne o desiatky jeho followers na instagrame. V tejto pozícii sa autor ocitol nie preto, že by vystavovať nechcel, alebo by o spätnú väzbu vôbec nemal záujem, ani nie preto, že by svoju tvorbu vnímal len ako nevážnu voľnočasovú aktivitu, ale jednoducho preto, že sú mu aktívna a iniciatívna sebaprezentácia a selfpromo osobnostne trochu cudzie, aj keď ich vo všeobecnosti neodsudzuje.

S takouto situáciou súvisí na jednej strane istý komfort, autora netlačia štipendijné alebo výstavné termíny či záväzky voči zastupujúcej galérii, na druhej strane však môže pociťovať aj istú úzkosť či „svrbenie na rukách“ z možnosti neustále a opakovane do obrazu zasahovať, pretvárať ho, prácu na ňom odložiť na neurčito, alebo ho napokon sám pred sebou celkom odmietnuť a na jeho podklade začať odznova. Aj na aktuálnej výstave sú prítomné diela, ktoré vznikali, v čase sa menili a čakali na svoju aktuálnu podobu dlhšie obdobie, pričom sú výsledkom, ale i záznamom autorovho meniaceho sa uvažovania a hľadania jeho optimálneho vyjadrenia.
V minulosti, približne v rokoch 2013 - 2017 boli pre autorovu tvorbu typické znepokojivé výjavy, v ktorých boli ľudské postavy, veci a prostredie ponorené do temnoty, zahalené monochrómnym šedo-temným filtrom; neraz sa premieňajúce na deformované, mutujúce alebo rozplývajúce sa neurčité formy, plochy, škvrny a štruktúry, definované melancholickým, mysterióznym, neurčitým, niekedy drastickým alebo hororovým expresívnym výrazom.

V nasledujúcich rokoch sa autorov pohľad postupne presúval od postáv a figurálnych fragmentov odkazujúcich k extrémne vypätým situáciám súvisiacich s telesnosťou a metaforicky s mentálnym stavom subjektu k emocionálne menej vyhrotenej obraznosti. Odvrátené tváre a uhýbajúce, alebo inam smerujúce pohľady postáv ostávajú na jeho obrazoch naďalej prítomné, postavy ponorené do seba, v zamyslení, alebo v nezáujme však už autor zachytáva najmä v pózach a (ne)aktivite zaznamenanej akoby mimchodom, snapshotovo, pričom miera ich deformácie, redukcie, abstrahovania a prekrývania ďalšími, abstraktnými vrstvami sa zvyšuje.

To, čo je autorovi naprieč rôznymi obdobiami tvorby blízke, je však intuitívne komponovaná koláž z nájdených tlačovín, ale aj ním vytvorených prvkov, ktorá sa mu niekedy stáva ani nie tak predlohou, ako skôr inšpiráciou k maľbe. Predobrazom niektorých maliarskych motívov sa občas stáva aj vlastný fotografický, alebo v starších tlačovinách či v internetovom priestore nájdený obrazový materiál, respektíve rôzne vizuálne fragmenty, ktoré podobne ako pri koláži autor komponuje, vrství, dotvára, modifikuje, rekonfiguruje, pričom jeho prístup je podľa vlastných slov najmä intuitívny a výsledok sa kryštalizuje postupne, procesuálne, bez vopred rozvrhnutého presného plánu.

V prácach z posledných približne troch rokov vrátane novších malieb prezentovaných na aktuálnej výstave dochádza k rozšíreniu autorom používanej farebnej škály, ktorá sa vzďaľuje dávnejšiemu temnému monochrómu. Nejde však úplne o nejaké metaforické rozjasnenie v zmysle pozitívneho, bezproblémového naladenia diel. Istá neurčitá ponurosť alebo znepokojenie je v novších prácach prítomná aj naďalej, je však menej exponovaná a budovaná inými prostriedkami, čo súvisí aj s autorovým rozvíjajúcim sa záujmom o niektoré formálne atribúty konštruovania obrazu a s jeho záujmom o prácu s abstraktnými formami, respektíve s balansovaním na pomedzí, či súčasným pôsobením abstraktného a predmetného, plošného a plastického, tvarovo prirodzeného a zdeformovaného, premysleného a intuitívneho, jednoznačného a tušeného a s prácou s viacerými, formálne rôzne utváranými obrazovými plánmi, ktoré na nás súčasne pôsobia.
Výsledok týchto pnutí napokon môže rezonovať aj s podpovrchovým režimom nášho prežívania seba a sveta a spodnými prúdmi nášho vedomia, z ktorého sa vynárajú a vzápätí pod hladinou miznú významy, mentálne obrazy, dojmy a povedomé kontúry vecí, situácií a zážitkov, na ktoré sa už-už rozpamätávame, ich projekciu už-už takmer vidíme a na jazyku máme slovo, ktoré by sme už-už vyslovili, no vrstvy sa zrazu preskupia a na povrchu ostane len svrbenie po reze, ktorým sme chceli unikajúci význam odstrihnúť a chytiť do rúk. Itchy cut!

Jakub Navrátil (*1987, Banská Bystrica) je absolventom Katedry výtvarnej kultúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2011). V rokoch 2015, 2017 a 2020 bol finalistom súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov, samostatne vystavoval v galérii Šopa (Bez tmy hviezdy neuvidíš, Košice, 2015) a DOT. Contemporary Art Gallery (To collect stolen memories, Bratislava, 2016).

>>> fb event

>>> web autora

*
Výstavný program Galérie Sumec v roku 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu. Ďakujeme.FOTO: Jakub Čajko