Študijná poradkyňa a školská psychologička

*

Mgr. Tereza Křečková

KONZULTAČNÉ HODINY:
miestnosť č. 300, tretie poschodie

PO: 15:30 - 16:30 - konzultácie pre rodičov
UT: 10:00 - 12:00 - konzultácie pre študentky a študentov
ST: 9:00 - 15:00 - konzultácie pre študentky a študentov

Možnosť využitia online konzultácií a chatu cez
IG: @coach.tereza


KONTAKT:
e-mail: studijnaporadkyna@gmail.com
IG: @coach.tereza

*

ČINNOSŤ ŠKOLSKEJ PSYCHOLOGIČKY A ŠTUDIJNEJ PORADKYNE:

> Poskytuje psychologické poradenstvo v škole pre študentov a študentky, pedagogický kolektív a rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania.

> Stará sa o študentov a študentky so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

> Poskytuje konzultáciu pri riešení osobných problémov.

> Poskytuje pomoc v oblasti techník a štýlov učenia sa.

> Pomáha študentom a študentkám 1. ročníkov pri adaptácii.

> Identifikuje a hľadá riešenia výchovných a vzdelávacích problémov.

> Vykonáva preventívne činnosti a opatrenia na predchádzanie vzniku šikany a sociálno - patologických javov.

> Spolupracuje s pedagogickým kolektívom a ostatnými odbornými zamestancami školy.

> V spolupráci s triednymi učiteľmi a učiteľkami pomáha riešiť konfliktné správanie študentov a študentiek s prejavmi šikany.

> V spolupráci s triednymi pomáha identifikovať a riešiť problémy v triednom kolektíve.

> V spolupráci s triednymi identifikuje neprospievajúcich študentov a študentky, hľadá príčiny školského neúspechu a navrhuje spôsoby ako situáciu riešiť.

> Pomáha zlepšiť sociálnu klímu vo vzťahu všetkých, ktorí sú zainteresovaní v pedagogickom procese.

> Pomáha zlepšiť klímu školy.

> Metodická pomoc pedagógom.

> Krízová intervencia.

> Administratívna činnosť – prípadová dokumentácia, evidencia konzultácii.


Kariérne poradenstvo v škole:

> Prieskum voľby povolania v spolupráci s triednymi.

> Realizácia testov profesnej orientácie.

> Individuálne poradenstvo pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu pre študentov, študentky a rodičov.Evidencia správ z vyšetrení z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP):

> Administratívna činnosť.

> Návrhy vyšetrení a rediagnostika v CPPPaP pre študentov a študentky s vývinovými poruchami učenia a správania.

> Spolupracuje s pedagogickým kolektívom na vytvorení IVVP pre integrovaných študentov a študentky.

> Zhromažďovanie správ a informácií z vyšetrení z CPPPaP, pomoc učiteľom a učiteľkám pri práci s integrovanými študentmi a študentkami.


Aktivity:

> Spolupráca a konzultácia s CPPPaP BA II. Podpora zo strany CPPPaP BA II.

> Zabezpečenie a organizácia tematických odborných a preventívnych besied v spolupráci s CPPPaP BA II.


Užitočné odkazy pre študentky a študentov:

Efektívne učenie
- Pracovný zošit Nauč sa učiť

Duševné zdravie a poradenstvo
- bezplatná profesionálna psychoterapeutická pomoc
- www.chutzit.sk
- www.dusevnezdravie.sk
- www.cpppapba2.sk
- www.ipcko.sk
- relaxačná technika na uvoľnenie napätia
- tipy a techniky na uvoľnenie

LGBTQ poradenstvo
- www.prizma-kosice.sk
- www.inporadna.sk
- www.transfuzia.org
- podcast Ako sa máš

Kyberšikana
- www.zodpovedne.sk
- www.kybersikanovanie.sk
- www.nehejtuj.sk
- www.pomoc.sk

Pomoc obetiam násilia
- www.stalosato.sk
- www.detstvobeznasilia.gov.sk
- www.zastavmenasilie.sk
- www.prevenciakriminality.sk
- www.linkadeti.sk


Aktivity školského psychologického a kariérneho poradenstva sú realizované aj vďaka projektu “Podpora pomáhajúcich profesií3”
/

V prílohách nižšie nájdete informácie o ADHD a š
pecifických vývinových poruchách učenia

ADHD_-_INFO.pdf Špecifické_vývinové_poruchy_učenia_-_INFO.pdf
Alexandra Szabó, linorez
Alexandra Szabó, linorez
stredoskolska skupina
stredoskolska skupina
Plagatpomoci
Plagatpomoci
Relaxacne techniky
Relaxacne techniky
Ako zvladnut stres
Ako zvladnut stres
Cetuj s nami
Cetuj s nami
7 zasad prevencie kybersikany
7 zasad prevencie kybersikany
Svetovy den dusevneho zdravia
Svetovy den dusevneho zdravia
Diskusna skupina CPPPaP
Diskusna skupina CPPPaP