Rada školy

Zápisnica z rokovania RŠ, 20.11.2023
​Termín zasadnutia: 20. 11. 2023, 15:00 Prítomní členovia Rady školy: Roman Balko Vladimír Repčík Bohumil Bača...
Doplňujúce voľby do Rady školy, 11. - 12. 10. 2023
​VYHLÁSENIE DOPLŇUJÚCICH VOLIEB ČLENOV RADY ŠKOLY V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z. z. a...
Zasadnutia Rady školy
​14. 11. 2022 Program: - správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok...
Členovia Rady školy
Rada školy má  11 členov.
Dokumenty upravujúce činnosť RŠ
Školský zákon - Vyhláška MŠ SR o školskej samospráve - Štatút Rady školy