a Animovaná tvorba

vedúci odboru:
Mgr. Lenka Šišuláková Mgr. Lenka Šišuláková

pedagógovia:
Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. Tomáš Kičina Mgr. Tomáš Kičina Mgr. Lenka Šišuláková Mgr. Lenka Šišuláková


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8630 Q Animovaná tvorba

Absolventi a absolventky študijného odboru Animovaná tvorba vedia vytvoriť animovaný alebo hraný film, vymyslieť a urobiť kreslenú a počítačovú 2D a 3D animáciu, vedia aplikovať v praxi princípy scenáristickej tvorby, dramaturgie, réžie, strihu, zvuku, produkcie a distribúcie audiovizuálneho a herného diela, tvoriť rôzne aplikácie v oblasti herného dizajnu a navrhnúť animované prvky v internetovom alebo hernom prostredí.

Absolventi a absolventky odboru Animovaná tvorba so zameraním na herný dizajn majú multidisciplinárny prehľad v kontexte súčasného vývoja informačnej spoločnosti, herného priemyslu, dramaturgie audiovizuálneho a multimediálneho príbehu, výtvarného poňatia obrazu, so základným prehľadom herných mechaník a výroby grafiky a animovaných prvkov s implementáciou do herného enginu. Vedia poňať hru ako umelecký celok a určiť vizuálnu stránku a identitu, ktorú vedia rozvíjať v rámci uceleného diela a definovať žánrovo komplexné herné dielo.

Absolventky a absolventi sú pripravení pre činnosť vo všetkých oblastiach audiovizuálnej a mediálnej tvorby alebo herného dizajnu ako samostatné tvorivé osobnosti, vedia pracovať samostatne aj vo filmovom štábe alebo vývojárskom tíme. Sú schopní pracovať v rôznych štúdiách, televíziách, produkciách, postprodukciách, v oblasti vizuálnej komunikácie, vývoja hier a aplikácií herného dizajnu.

Poznajú základné právne normy a terminológiu z odborov audiovízia, animácia a herný dizajn a majú základné marketingové a podnikateľské spôsobilosti. Absolventi a absolventky ovládajú produkty ADOBE CC (Photoshop, After Effect, Illustrátor, Indesign, Premiere Pro), Blender, Unity, Unreal Engine, 3Ds Max, Spine a iné.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi a absolventky odboru Animovaná tvorba so zameraním na herný dizajn sa môžu uplatniť napríklad v prostredí filmovej výroby, televízie, reklamy, marketingu, kreatívnych štúdií, vývoja hier, aplikácií herného dizajnu a v oblasti umeleckej tvorby ako samostatní profesionáli a tvorcovia komplexných audiovizuálnych a herných diel či špecialisti vizuálnych efektov, režiséri, alebo členovi filmového štábu či vývojárskeho tímu v oblasti herného dizajnu.

Absolventi a absolventky sú pripravení na kvalifikovaný výkon pre pracovné pozície ako koncept artist, animátor (2D/3D animácia, VFX, rigging), level dizajnér, herný dizajnér, UI/UX dizajnér, kreslič, scenárista, dramaturg, režisér. Absolventky a absolventi sú pripravení na podmienky praxe v kreatívnom priemysle alebo na vysokoškolské štúdium.