Študentské práce

Vanesa Šamajová, 1. ročník David Riedl, 1. ročník Martin Polák, 1. ročník Monika Machútová, 2. ročník Petra Klimentová, 1. ročník David Hoffman, 2. ročník Zuzana Halásová, 1. ročník Sara Čurková, 2 ročník Samuel Čík, 2. ročník Noemi Bondorová, 2. ročník Katarína Bolerázska, 1. ročník Nikola Bečvarová, 2. ročník Zin zinov / grafika vizuálnych komunikácií / 2.roč / Riso tlač 50Ks Tričko “som grafik” / grafika vizuálnych komunikácií / 2. roč. Kalendár / Typografia / 1. roč. / tlač B+W Logotyp /  grafika vizuálnych komunikácií / 2. roč. Mapa / grafika vizuálnych komunikácií / 2. roč. Plagát / grafika vizuálnych komunikácií / 1. roč Časopis / 2. roč. / Typografia

v Grafika vizuálnych komunikácií

vedúci odboru:
Mgr.art. Eva Péč Brezinová, ArtD. Mgr.art. Eva Péč Brezinová, ArtD.

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr. art. Denisa Havrľová Mgr art. Jakub Tóth Mgr art. Jakub Tóth Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. art. Hedviga Mihálik Gutierrez Mgr. art. Hedviga Mihálik Gutierrez Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Ing. arch. Rastislav Palugyay Ing. arch. Rastislav Palugyay Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Martin Toldy Mgr. art. Martin Toldy


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
ISCED 3A


SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8639 Q Grafika vizuálnych komunikácií

Absolventi študijného odboru sú pripravení navrhnúť, riešiť a technicky realizovať úlohy, ktoré súčasná prax grafiky vizuálnych komunikácií prináša.

Dokážu realizovať návrhy plagátov, pútačov, billboardov, dvojrozmerných i trojrozmerných reklamných prvkov. Vedia navrhnúť firemné logá, logotypy, značky, symboly a kompletnú firemnú identitu v podobe dizajn manuálov. Ponúkajú komplexné riešenia pre firmy, kultúrne inštitúcie, spoločenské akcie a realizujú rozsiahlejšie projekty vizuálnej identity a informačnej grafiky pre architektonické komplexy, výstavné areály, festivaly a iné veľké podujatia.

Študenti a študentky riešia aj typografické zadania, zalomenie textov a celkové grafické riešenie publikácií, ilustrovaných kníh, časopisov, umeleckých i firemných katalógov, kalendárov, bulletinov, bukletov, propagačných materiálov alebo prvkov akcidenčnej tlače.

Sú schopní navrhovať grafický dizajn v spojení s interiérom architektúry, priestorové prvky v exteriéri, informačno-orientačnú grafiku a 3D systémy v mestskom aj prírodnom prostredí. Vedia tvoriť dizajn obalov a darčekových predmetov, navrhnúť a technicky zrealizovať grafické stvárnenie webových stránok.

Absolventi ovládajú prácu s grafickými softvérmi Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Macromedia Flash a pod. Súčasťou ich nadobudnutých schopností je aj profesionálna prezentácia realizovaných návrhov a obhajoba zvolených riešení.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolvent sa uplatňuje ako kreatívny grafický dizajnér, tvorca v slobodnom povolaní alebo vlastnom grafickom štúdiu, v reklamných agentúrach, masmédiách, kreatívnych štúdiách alebo v profesionálnych grafických štúdiách či v rôznych verejných alebo súkromných inštitúciách a vo všetkých oblastiach kreatívneho priemyslu, umenia a kultúry.