Koncepcia školy

ŠKOLA DIZAJNU

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
Bratislava


*
- 25 rokov skúseností
- spolupráce so zahraničím, plenéry pri mori, študijné pobyty Erasmus+
- spolupráce so zamestnávateľmi, odborná prax a pracovné stáže už počas štúdia
- individuálny prístup a priateľská atmosféra
- vynikajúci pedagógovia
- tvorivé pobyty, exkurzie, návštevy výstav
- pravidelná výstavná účasť na medzinárodných festivaloch dizajnu a umenia
- vlastná galéria súčasného umenia priamo v budove školy
- podpora mimoškolských študentských projektov
- pravidelná organizácia vzdelávacích podujatí, diskusií a workshopov so špičkovými domácimi a zahraničnými odborníkmi
ŠKOLA DIZAJNU


Škola dizajnu
je súkromná škola umeleckého priemyslu, ktorá študentov vzdeláva tak, aby boli komplexne pripravení pre prax, mohli pokračovať vo vyššom odbornom štúdiu, alebo na vysokej škole. Rozvíjame ich talent, zručnosti, myslenie, hodnotové postoje a tvorivé uvažovanie o dizajne, umení a spoločnosti. Učitelia pristupujú ku každému študentovi individuálne. Pod ich vedením sa študent profiluje smerom ku kreatívnej a samostatnej tvorbe založenej na pozitívnych hodnotách. Je to naša kľúčová zodpovednosť.


NAŠE HODNOTY

Pre Školu dizajnu sú dôležité hodnoty: sloboda, kreativita, individualita, ohľaduplnosť. Je pre nás nesmierne dôležité, aby študenti mohli slobodne, ale s rešpektom k iným vyjadriť svoj názor, kreatívne realizovať svoje dielo, individuálne rozvíjať svoj talent a prekračovať vlastné tvorivé a intelektuálne horizonty.

Naša škola stojí na troch pilieroch: inšpiratívne tematické plány študijných odborov, kvalitní pedagógovia a aktívna spolupráca
so zamestnávateľmi, s odbornou a kultúrnou sférou či so zahraničnými školami a partnermi prostredníctvom stáží, workshopov, tvorivých a vzdelávacích mobilít.

Je pre nás dôležité, aby sa študenti naučili vnímať svet v širších kontextoch, aby kriticky premýšľali, aby si kládli otázky a hľadali odpovede. Naša výuka a prax ponúka študentom šancu stať sa výnimočnými dizajnérmi, umelcami, tvorcami a posúvať existujúce štandardy vo svojich odboroch.


ČO PODPORUJEME

Poslaním Školy dizajnu je podporovať nezávislé myslenie v kreatívnom a vizuálnom prostredí. V študentoch podporujeme zvedavosť, vlastné nápady, objavy, experimenty, jednoducho všetko, čím sa prejavuje ich talent a uvažovanie. Zároveň si uvedomujeme, že talent musí byť podporený trpezlivosťou, sebadisciplínou, intelektuálnym rozvojom, teóriou prepojenou s praxou, štúdiom jazykov a medzinárodnou skúsenosťou. Poznanie o svete pre nás zahŕňa aj sociálny a ekologický rozmer. Rozprávame sa o problémoch spoločnosti, všímame si environmentálne problémy, uvažujeme o riešeniach. Esenciálne dôležité sú pre nás vzájomný rešpekt, podpora a ohľaduplný prístup k sebe a k svetu.


NAŠI PEDAGÓGOVIA

Naši pedagógovia sú profesionáli z praxe
a inšpiratívni ľudia, ktorí pôsobia ako aktívni umelci a dizajnéri. Vždy sa snažia študenta viesť k najlepším možným výsledkom, pričom rešpektujú a rozvíjajú záujmy, špecifický talent a odborné preferencie každého študenta. Pedagógovia majú prehľad a skúsenosti s rôznymi umeleckými a dizajnérskymi disciplínami, formami, aktivitami a spôsobmi uvažovania. V procese štúdia a tvorby vedú študentov k nachádzaniu vlastných tvorivých ciest, ktorých súčasťou je sebaspoznávanie a sebareflexia.


ŠKOLA AKO OTÁZNIK

Pýtame sa viac ako odpovedáme. Ako
transformujem obyčajné na výnimočné? Čo je zmyslom mojej tvorby? Čo som vytvoril? Som na dobrej škole? Odpovede študent nachádza počas svojho štúdia a tvorby. Kryštalizácia a vyjadrenie vlastných myšlienok a postojov prebieha počas štúdia a vrcholí v záverečných ročníkoch školy prezentáciou absolventských práca a ich obhajobami.MATURITNÉ ŠTÚDIUM

Štvorročné stredoškolské štúdium je určené absolventom základných škôl a ukončuje sa maturitnou skúškou. Absolvent maturitného štúdia na Škole dizajnu je excelentne pripravený na pokračovanie v štúdiu príbuzných odborov na vysokých školách na Slovensku alebo v zahraničí a zároveň je prakticky pripravený aj na vstup na pracovný trh.

Odbory:

>>> PRIEMYSELNÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ DIZAJN
>>> OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA – VIRTUÁLNA GRAFIKA

>>> ANIMOVANÁ TVORBA
>>> FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
>>> ODEVNÝ DIZAJN

>>> DIZAJN INTERIÉRU

>>> VIDEÁ O ODBOROCH NA ŠKOLE DIZAJNUVYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

Trojročné vyššie odborné štúdium je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS – diplomovaný špecialista. VOŠ je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou. Absolvent VOŠ je kreatívny profesionál s výborným prehľadom, znalosťami a praktickými skúsenosťami vo svojom odbore, schopný uplatniť sa na Slovensku i v zahraničí.

Odbory:
Na Škole dizajnu môžu študenti získať vzdelanie a titul DiS. v týchto odboroch:
- GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ (3 r.)

- FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA (3 r.)
- ANIMOVANÁ TVORBA (3 r.)
- FOTOGRAFIA (3 r.)
- INTERIÉROVÝ DIZAJN (3 r.)
- TEXTILNÝ DIZAJN (3 r.)
CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

Cieľom Centra odborného vzdelávania a prípravy je intenzívne prepájanie vzdelávacích programov Školy dizajnu s podnikateľskou sférou, odvetviami kreatívneho priemyslu. Škola rozvíja spolupráce s firmami a inštitúciami, v ktorých môžu študenti a študentky prakticky uplatniť a rozšíriť si svoje odborné vzdelanie a zručnosti. Vďaka COVP získavajú naše študentky a študenti skúsenosti, ktoré im pomáhajú uplatniť sa na pracovnom trhu. Medzi našich partnerov patria napríklad spoločnosť IKEA, reklamná agentúra Made by Vaculik, Ministerstvo vnútra, Slovenská živnostenská komora, Slovenská agentúra životného prostredia, alebo spoločnosť Antalis.MADESHIP

Madeship je dlhodobý projekt spolupráce Školy dizajnu a reklamnej agentúry Made by Vaculik, založený na odbornej praxi našich študentov a študentiek pod vedením pedagógov Školy dizajnu a odborníkov z MBV. Študenti a študentky získavajú cenné skúsenosti s riešením zadaní pre konkrétnych klientov, uplatňujú svoje vedomosti a zručnosti v praxi, zoznamujú sa s prácou profesionálov, rozširujú svoje portfólio dizajnérskych produktov a získavajú spätnú väzbu. Autori a autorky najkvalitnejších návrhov získavajú reprezentatívne oficiálne ocenenie svojej práce a možnosť absolvovať stáž v renomovanej reklamnej agentúre. Výsledkom spolupráce doposiaľ boli napríklad grafické riešenia pre spoločnosť AeroMobil, návrhy kreatívnej prezentácie a propagácie supermarketov Tesco na festivale Pohoda, kampaň pre združenie Proti prúdu, ktoré rieši problém bezdomovectva, dizajn študentskej platobnej karty pre Tatra banku alebo kampaň na účasť prvovoličov vo voľbách do Európskeho parlamentu.
SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČÍM

Našim študentom a študentkám umožňujeme prostredníctvom programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí. Spolupracujeme so školami v Taliansku (Liceo Artistico Statale Umberto Boccioni), Rakúsku (KunstModeDesign Herbststrasse), Slovinsku (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana), Estónsku (Kuressaare Ametikool) a Česku (Vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická Jihlava). V prímorskom meste Piran organizujeme v spolupráci so slovinskou partnerskou školou tvorivý plenér.
ODBORNÉ PODUJATIA

Škola dizajnu pre svojich študentov a študentky, ale aj pre verejnosť pravidelne organizuje prednášky, prezentácie, diskusie a workshopy so špičkovými odborníkmi, umelcami, dizajnérmi a inými ľuďmi z prostredia kultúry, médií, marketingu a biznisu. Naším cieľom je inšpirovať študentov a študentky, poskytnúť im možnosť vhľadu do rôznych oblastí dizajnérskej, umeleckej a mediálnej praxe, stimulovať ich interdisciplinárne uvažovanie a umožniť im široký prehľad v oblastiach, ktoré sa ich profesionálne môžu týkať. V Škole dizajnu sme už privítali napríklad maliara Erika Šilleho, umelca a vedúceho Katedry intermédií na VŠVU Petra Barényiho, odevného dizajnéra Zoltána Tótha, teoretika a pedagóga Jána Kraloviča, tvorcov odevnej značky Yoora studio Zuzanu Kedroňovú a Samuela Barana, kurátora, fotografa a galeristu Filipa Vanča, maliara a ilustrátora Miloša Koptáka, fotografa Petra Korčeka, dizajnéra a pedagóga Mariána Laššáka a ďalšie osobnosti z rôznych oblastí umenia a dizajnu.


GALÉRIA SUMEC


Galéria Sumec sa zameriava na prezentáciu tvorby slovenských i zahraničných predstaviteľov súčasného umenia a dizajnu priamo v priestoroch školy. Galéria vznikla v roku 2001 a doteraz predstavila verejnosti a našim študentom tvorbu desiatok autorov a autoriek. Sumec sídli v budove Školy dizajnu a študentom a študentkám ponúka priamy kontakt so súčasným umením, ktoré zasahuje do ich bežného školského života. Svoju tvorbu doposiaľ v galérii predstavili napríklad Bohumil Bača, Vladimír Havrilla, Ľudovít Hološka, Marek Ormandík, Michal Moravčík, Dana Tomečková či Alexandra Barth. Prebehla tu aj výstava projektu Bod 0, na ktorom participovali Ilona Németh, Krištof Kintera, Paveł Althamer či Szabolcs KissPál alebo projektu Vyvolať/Vyvolávať Ateliéru hostujícího umělce AVU pod vedením Simona Starlinga. Špecifická dispozícia galérie situovanej vo vzdelávacej inštitúcii umožňuje okrem tradičných foriem prezentácií aj realizáciu interaktívnych, participatívnych, site-specific a context-sensitive výstav a projektov.>>> HISTÓRIA ŠKOLY
Kontakt:

Adresa:
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava


Spolupráce, projekty, výstavy, PR:
Ľuboš Lehocký

lubos.lehocky@ssus.sk
+421 918 776 11

Sekretariát, tajomníčka školy:

Mgr. Veronika Segešová
tajomnik@ssus.sk / ssus@ssus.skERASMUS+
Mgr. Jaroslava Kholová
erasmusdesign@gmail.com↓ ČO SA V ŠKOLE DIZAJNU NAUČÍTE? ↓
(dokument na stiahnutie)
temp_file_INFO_SK4.pdf temp_file_INFO_ENG6.pdf