PRIHLÁŠKA NA MATURITNÉ ŠTÚDIUM pre absolventov ZŠ

INFO: PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA MATURITNÉHO ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023Do 1. ročníka stredoškolského maturitného štúdia na Škole dizajnu sa môžu prihlásiť všetci žiaci a žiačky 9. ročníka základnej školy a formou prestupu aj žiaci kvarty a vyšších ročníkov osemročných gymnázií a žiaci stredných škôl.

TERMÍN NA PODANIE PRIHLÁŠKY: do 20. marca 2022

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTVORROČNÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM NA SÚKROMNEJ ŠKOLE UMELECKÉHO PRIEMYSLU BOHUMILA BAČU A KRITÉRIÁ NA ÚSPEŠNÉ VYKONANIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA V ŠK. ROKU 2022/2023 SÚ ZVEREJNENÉ V PRÍLOHE NIŽŠIE.ŠKOLA DIZAJNU
EDU ID: 100000255


* ODBORY *


Na Škole dizajnu môžu študenti získať vzdelanie v týchto odboroch MATURITNÉHO ŠTÚDIA:

>>> PRODUKTOVÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ DIZAJN
>>> FILMOVÁ TVORBA
>>> ANIMOVANÁ TVORBA
>>> FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
>>> ODEVNÝ DIZAJN
>>> DIZAJN INTERIÉRU
.
.

PRIHLÁŠKU možno podať:

- elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola), alebo
- poštou na adresu strednej školy v listinnej podobe (vzor prihlášky v prílohe nižšie) potvrdenú riaditeľom/-kou základnej školy, ktorú uchádzač navštevuje. Ak bude prihláška doručená v listinnej podobe, prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; v tom prípade o tejto skutočnosti doručia spolu s prihláškou aj písomné vyhlásenie, inak je prihláška neplatná. Ak má uchádzač iba jedného zákonného zástupcu, zákonný zástupca priloží k prihláške o tejto skutočnosti čestné prehlásenie.

(v prípade žiakov osemročných gymnázií a iných stredných škôl ide formálne o prestup - uchádzač posiela na adresu Školy dizajnu prihlášku spolu so žiadosťou o prestup a kópiami vysvedčení z posledných 4 ročníkov)

INFORMÁCIE ako vyplniť a podať prihlášku na strednú školu Vám poskytnú výchovní poradcovia na základnej škole, nájdete ich aj na webe Ministerstva školstva, alebo v prílohe nižšie.

TERMÍN NA PODANIE PRIHLÁŠKY: Prihlášku je potrebné podať elektronicky alebo v listinnej podobe do 20. marca 2022.TERMÍN TALENTOVEJ SKÚŠKY:

1. KOLO:

1. TERMÍN: 4. 5. a 5. 5. 2022 / V prihláške uvádza uchádzač kód 1 pre 1. kolo - 1. termín
Talentová skúška v prvom termíne sa uskutoční v jeden deň v niektorom z termínov: 4. 5., 5. 5. alebo 6. 5. 2022 / Ak sa uchádzač hlási na dva odbory na Škole dizajnu, bude mu určený na každý odbor samostatný termín. / Presný termín konania talentovej skúšky bude uchádzačovi oznámený najneskôr v oficiálnej pozvánke na prijímacie talentové skúšky.

2. TERMÍN: 11. 5. a 12. 5. 2022 / V prihláške uvádza uchádzač kód 2 pre 1. kolo - 2. termín
Talentová skúška v druhom termíne sa uskutoční v jeden deň v niektorom z termínov: 11. 5., 12. 5. alebo 13. 5. 2022 / Ak sa uchádzač hlási na dva odbory na Škole dizajnu, bude mu určený na každý odbor samostatný termín. / Presný termín konania talentovej skúšky bude uchádzačovi oznámený najneskôr v oficiálnej pozvánke na prijímacie talentové skúšky.

2. KOLO:
Ak riaditeľ Školy dizajnu rozhodne o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 6. júna 2022. 2. kolo prijímacej skúšky sa však nemusí uskutočniť.

.
.

* PRIJÍMCIA TALENTOVA SKÚŠKA *

>>> Koná sa v priestoroch Školy dizajnu a pozostáva zo 4 častí:
1. kresba zátišia
2. výtvarné spracovanie zadanej témy
3. test všeobecného prehľadu
4.hodnotenie portfólia vlastnej tvorby (čo má obsahovať portfólio?)

>>> Viac info

* POPLATOK ZA PRIHLÁŠKU A PRIJÍMACIE POHOVORY NEPLATÍTE.*


>>> O podrobnostiach a kritériách talentovej skúšky budú uchádzači po doručení prihlášok včas oficiálne informovaní.

> PRÍPRAVNÉ KURZY KRESBY PRE UCHÁDZAČOV

>>> Mám šancu na prijatie?


* O ŠKOLE *

>>> KONCEPCIA
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> PEDAGÓGOVIA
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> NOVINKY A ŠKOLSKÉ AKTIVITY
>>> VYBAVENIE A ŠKOLNÉ

>>> INTERNÁT
Študentky a študenti Školy dizajnu majú možnosť ubytovania na internáte Strednej odbornej školy technológií a remesiel, ktorý sa nachádza priamo v areáli Školy dizajnu. Prihlášku na internát doručujú študenti/-ky priamo na adresu internátu. > VIAC INFO


* INFO/KONTAKT *

INFO O ŠTÚDIU:
Mgr. Ľuboš Lehocký: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

ADRESA:
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava>>> FACEBOOK
>>> INSTAGRAMPODMIENKY PRIJATIA NA ŠTVORROČNÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM NA SÚKROMNEJ ŠKOLE UMELECKÉHO PRIEMYSLU BOHUMILA BAČU A KRITÉRIÁ NA ÚSPEŠNÉ VYKONANIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA V ŠK. ROKU 2022/2023 SÚ ZVEREJNENÉ V PRÍLOHE.


Podmienky_prijatia_na_maturitné_štúdium_v_Súkromnej_škole_umeleckého_priemyslu_Bohumila_Baču_platné_od_28.2.2022.pdf Ako_vyplnit_prihlasku.pdf Prihláška_na_vzdelávanie_v_strednej_škole.pdf
Podanie prihlasky - info
Podanie prihlasky - info
Prijimacie konanie - dolezite terminy
Prijimacie konanie - dolezite terminy
ANIMOVANÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave
ODEVNÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
DIZAJN INTERIÉRU na Škole dizajnu v Bratislave
OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
GRAFICKÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
PRIEMYSELNÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY na Škole dizajnu v Bratislave