Informácie o projekte

12.6.2020

​Názov projektu: Dizajn - multimédia - podnikanie

Začiatok realizácie projektu: 14.05.2020 Koniec rekonštrukcie budovy je plánovaný v auguste 2020.

Strategickým cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti Centra odborného vzdelávania a prípravy, ktoré v rámci našej školy dizajnu, pôsobí od roku 2015.


Hlavné aktivity projektu sú rozdelené nasledovne:• rekonštrukcia budovy školy,
• energetická efektívnosť budovy školy,
• vybavenie odborných učební.


Kód projektu: 302021K543
Kód ŽoNFP: NFP302020K543

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaníHlavné aktivity:

Rekonštrukcia budovy školy- realizácia začala 14.05.2020
Energetická efektívnosť budovy- realizácia začala 14.05.2020
Vybavenie odborných učební: realizácia plánovaná
.
.
.
>>> ZMLUVA A DOKUMENTY

>>> PRIEBEH PROJEKTU A FOTO