Členovia Rady školy

Rada školy má  11 členov.


Členmi rady školy sú:
- traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy
- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov (jeden pedagóg všeobecnovzdelávacích predmetov a jeden pedagóg odborných predmetov)
- jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
- jeden zástupca žiakov

>>> Členovia RŠ od 12/2021:

Zástupcovia zamestnancov:
Mgr. Roman Balko (podpredseda RŠ)
Mgr. Ľuboš Lehocký (predseda RŠ) / lubos.lehocky@ssus.sk
PhDr. Vladimír Repčík

Zástupcovia rodičov:
Mgr. Jana Čavojská / janulik.cavojska@gmail.com
Ivan Flajšaker
Ing. Ján Pecho

Zástupca žiakov:
Tobiáš Lučenič

Zástupcovia navrhnutí zriaďovateľom:
Bohumil Bača, akad. maliar
Mgr. art. Zora Jaurová
Bc. art. Matej Kokles
Mgr. Mária Beňačková Rišková