O projekte

Škola hrou pomocou digitálnych nástrojov

 


Cieľom projektu Školy dizajnu Škola hrou pomocou digitálnych nástrojov, ktorý podporila Nadácia Orange v programe e-Školy pre budúcnosť je inovovať metódy vyučovacieho procesu za účelom zatraktívnenia učebných tém študentkám/-om Školy dizajnu a zároveň rozvinúť didaktické kompetencie a pedagogické zručnosti pedagógov pomocou špecifických digitálnych technológií.
Keďže vnímame potrebu neustálej modernizácie vyučovacieho procesu aj pomocou digitálnych technológií, v rámci projektu sme sa rozhodli zakúpiť licencie na videoknižnicu Fenomény sveta spolu s multimediálnymi vzdelávacími balíkmi na témy: Kultúra, Komunikácia a Peniaze, čím zatraktívnime a zdigitalizujeme jednotlivé témy všeobecno-vzdelávacích predmetov pre naše študentky/-ov a poskytneme tiež pedagógom možnosť rozvoja ich digitálnych zručností a kompetencií s cieľom využívať ich vo vyučovacom procese.

Hlavné ciele projektu:

1/ modernizácia a zatraktívnenie vyučovacieho procesu všeobecno-vzdelávacích premetov slovenský jazyk, dejepis, etická výchova, občianska náuka, informatika;

2/ digitalizácia vybraných tematických celkov premetov slovenský jazyk, dejepis, etická výchova, občianska náuka, informatika - žiaci získajú prístup k vybraným témam aj v multimediálnej podobe;

3/ overovanie učiva vybraných tematických celkov v premetoch slovenský jazyk, dejepis, etická výchova, občianska náuka prostredníctvom interaktívnych a pre študentky/-ov atraktívnych aktivít.

Vďaka projektu Škola hrou pomocou digitálnych nástrojov pedagógovia a prostredníctvom nich aj študentky/-ti získavajú prístup do videoknižnice Fenomény sveta, kde je dostupných 600 vzdelávacích videí a 2000 interaktívnych aktivít. Pedagógovia tiež získavajú možnosť absolvovať Edulab kurzy, čo zvyšuje ich digitálne kompetencie a zručnosti v pedagogickom procese, vďaka ktorým sa ešte viac skvalitňuje výučba nie len v čase hybridného a dištančného vzdelávania v postcovidovej situácii.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku z grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 Nadácie Orange.Foto: 3D grafika, Šimon Šebo, študent Školy dizajnu