Zasadnutia Rady školy

Rada školy sa schádza najmenej štyrikrát ročne.


Najbližšie zasadnutie:
- 23. 3. 2022, online: https://meet.google.com/ssi-ihxg-udkMinulé zasadnutie:
- 14. 12. 2021
Program:
- Voľba predsedu a podpredsedu Rady školy
- Návrh Štatútu rady školy
- Prerokovanie Správy
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2020/2021
- Prerokovanie Plánu práce na rok 2021/2022
- Diskusia, návrhy vedeniu školy