Zápisnica, voľba riaditeľa/-ky školy, 22. 1. 2024

​Dňa 22. 1. 2024 sa uskutočnilo zasadnutie rady školy a výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču.

Výberová komisia v zložení: Bohumil Bača, akad. maliar, Mgr. Roman Balko, Mgr. Mária Beňačková Rišková, Mgr. Jana Čavojská, Mgr. art. Matej Kokles, doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Mgr. Ľuboš Lehocký (predseda rady školy), Bc. Lenka Nagyová, PhDr. Vladimír Repčík na základe vypočutia kandidátov a kandidátky a následného hlasovania rozhodla o návrhu na vymenovanie


Mgr. Jaroslavy Kholovej


za riaditeľku
Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču. Návrh na vymenovanie bol doručený zriaďovateľovi Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču Mgr. art. Daliborovi Bačovi dňa 22. 1. 2024.

Zápisnica zo zasadnutia a výberového konania (Originál a prílohy sú archivované v sídle školy)


Zápisnica_VK_22.1.2024.pdf