Prihláška na maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

TERMÍN TALENTOVÝCH SKÚŠOK: 27. 3. 2018
Prijímacie skúšky pre absolventov základných škôl na maturitné štvorročné štúdium v študijných odboroch:

8221 M 05 dizajn - priemyselný dizajn
8221 M 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
8221 M 14 dizajn - odevný dizajn
8296 M - grafický dizajn

Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, ktorou sa overujú zručnosti a nadanie uchádzača. Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium sa berú do úvahy aj študijné výsledky dosiahnuté na základnej škole.

TERMÍN TALENTOVÝCH SKÚŠOK: 27. 3. 2018

Talentová skúška pozostáva z troch častí:

1. Kresba zátišia - 15 bodov
2. Výtvarné spracovanie zadanej témy - 15 bodov
3. Pohovor s uchádzačom – prezentácia domácich prác (portfólio) - 10 bodov

Minimálny počet bodov na prijatie je 15 bodov.

↓ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

Prihláška_na_štúdium_na_strednej_škole.pdf
.
.